Číslo projektu
2/0032/11
Doba riešenia projektu
01/2011
12/2014
Zástupca vedúceho projektu
Anotácia

Jedným z problémov ludí v riziku chudoby je podiel výdavkov na elektrickú energiu a palivá na celkových výdavkoch domácností a schopnosť platiť za ne. Cena energií a palív rastie - tak v absolútnych hodnotách ako aj v pomere k príjmom a výdavkom. Domácnosti v riziku chudoby často nemajú dosť prostriedkov na investovanie do znižovania spotreby energie a preto paradoxne platia za ňu viac. Priesečníkom je fenomén, ktorý sa zvykne označovať ako palivová, alebo energetická chudoba a s ňou spojené sociálne a environmentálne dopady. Problematika výskumu energetickej chudoby na Slovensku nie je v súčasnosti predmetom systematického výskumu. V európskom kontexte pritom ide o oblasť kde sa začína sústreďovať záujem výskumu ale aj verejnej politiky. V rámci projektu kriticky zhodnotíme rôzne metodológie ako merať energetickú chudobu a navrhneme postupy ktoré by reflektovali Slovenské podmienky a dostupné údaje. Kľúčovými výstupmi bude teoreticko – metodologický rámec, definície, zmapovanie a analýza

Vedúci projektu: Mgr. Richard Filčák, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: Doc. Ing. Dagmar Petríková, PhD.

Spoluriešitelia:  Ing. Jana Lietavová (do 28. 2. 2013)

Technická pomoc: Zuzana Haringová