ENLIVEN 21.6.2019

Prognostický ústav CSPV SAV v rámci projektu Podpora celoživotného vzdelávania  pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu (ENLIVEN) pripravil dňa 21.6.2019 v Bratislave národnú diseminačnú aktivitu „Ako vytvárať a podporovať šance dospelých zlepšovať svoje zručnosti?“.

Ivana Studená z CSPV SAV predstavila hlavné výsledky projektu H2020 Enliven, ktorý sa venuje výskumu bariér zapojenia zraniteľných, vylúčených a neaktívnych skupín obyvateľstva do vzdelávania dospelých, za CSPV tím projektu ENLIVEN ďalej vystúpili Denisa Fedáková a Gabriel Weibl.

V Bratislave sa na tejto akcii zišlo  takmer 50 odborníkov z oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku, medzi ktorými boli zástupcovia akademickej obce, štátnej správy, samosprávnych krajov, vzdelávacích inštitúcií a mimovládneho sektora, ktorí diskutovali o súčasnom stave, výzvach, prekážkach a možných riešeniach širšieho zapojenia dospelých do vzdelávania pre adaptáciu a zvýšenie zručností dospelých.

H2020 Projekt ENLIVEN sa nachádza vo svojom treťom záverečnom roku a finalizuje interdisciplinárny výskum v 8 krajinách zameraný na získanie nových poznatkov o celoživotnom učení sa. Získané poznatky sú kľúčové pre tvorbu efektívnych opatrení pre prístup dospelých ku celoživotnému učeniu sa, najmä zlepšenie príležitostí učiť sa pre mladých a znevýhodnených dospelých.