Margiwork

Stretnutie členov projektového tímu projektu APVV-17-0141 - „Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve (Margiwork)" sa uskutočnilo v dňoch 17. a 18. novembra 2019 v Senci.  

Za Prognostický ústav CSPV SAV sa stretnutia zúčastnili vedúci Prognostického ústavu Richard Filčák, vedeckí pracovníci ústavu Zuzana Polačková, Ondrej Ficeri a Martina Chrančoková. Cieľom stretnutia bolo vyhodnotenie výstupov projektu, jeho jednotlivých aktivít, ako aj napĺňanie časového harmonogramu a plánovaných prác za rok 2019 a za rok 2020.