Číslo projektu
2/0160/13
Doba riešenia projektu
01/2013
12/2016
Vedúci projektu
Zástupca vedúceho projektu
Anotácia

Anotácia (podstata) vedeckého projektu:

Výskum faktorov ovplyvňujúcich stabilitu verejných financií a udržateľný rast ekonomiky Slovenska v podmienkach globálnej ekonomiky. Pôjde o krátko a dlhodobé faktory ovplyvňujúce vývoj verejných financií na jednej strane a vývoj reálnej ekonomiky na strane druhej v podmienkach cyklického vývoja a turbulencií indukovaných globál. ekonomikou. Vychádzať sa bude z analýzy transmisných mechanizmov prenášajúcich vplyv cyklického vývoja globál. ekonomiky do fungovania národ. ekonomík s osobitným zreteľom na účinky finančných a ekonomických  kríz. Predmetom skúmania budú tie aspekty hospodárskych procesov, ktoré ovplyvňujú vyváženosť rozpočt. hospodárenia verejnej správy a stabilitu finančnej obsluhy ekonomiky v nadväznosti na makroekonomické determinanty udržateľ. hosp. rastu so zreteľom na súhrnnú produktivitu výrob. faktorov a kontinuálne vylepšovanie sociálno-ekonomickej súdržnosti v podmienkach formovanie vedomostnej ekonomiky.

Ako východiská sa pritom použijú nielen súhrnné vzťahy ,ale aj štrukturálne aspekty vývoja.

 

 

Predpokladaný vlastný prínos:

Špecifikácia faktorov ovplyvňujúcich vyváženosť rozpočtového hospodárenia verejnej správy a stabilitu finančnej obsluhy ekonomiky a udržateľnosť udržateľného hospodárskeho s osobitným zreteľom na súhrnnú produktivitu výrobných faktorov a kontinuálne vylepšovanie sociálno-ekonomickej súdržnosti v podmienkach formovanie vedomostnej ekonomiky. Predmetom špecifikácie budú krátko a dlhodobé faktory súvisiace tak s dopytovými, ako aj ponukovými aspektmi vývoja ekonomiky. Zvýšená pozornosť bude venovaná tým faktorom, ktoré v podmienkach ekonomiky Slovenska mali významný vplyv na dosiahnutú úspešnosť transformačného procesu.

-Identifikácia makroekonomických špecifík vplyvu trhu práce na cenovú stabilitu a sociálno-ekonomickú súdržnosť v ekonomike Slovenska.

-Medzinárodná komparácia vybraných aspektov zahraničnoobchodných vzťahov s osobitným zreteľom na finančno-tovarovú previazanosť so zahraničím a citlivosť Slovenska na výkyvy vo svetovej ekonomike.

-Určenie základných makroekonomických implikácií vývoja vedy, výskumu a inovácií v kontexte súhrnnej produktivity výrobných faktorov a v podmienkach postupného formovania vedomostnej ekonomiky.