Doba riešenia projektu
01/2006
01/2008
Vedúci projektu
Zástupca vedúceho projektu
Anotácia

Názov projektu: Globálny pohyb kapitálu a vývoj národnej ekonomiky

Anotácia: Globalizácia a integrácia hospodárstiev jednotlivých krajín spôsobujú posun v determinantoch hospodárskeho vývoja národnej ekonomiky. Pokiaľ by rast ekonomického potenciálu národnej ekonomiky a jeho využitie závisel od národných úspor, investícií, akumulácie domáceho kapitálu, vládou generovaného dopytu a pod., smer vývoja národnej ekonomiky by určovali vnútorné činitele a pôsobenie vonkajších činiteľov by sa javilo iba ako modifikovanie tohto smeru. Vyčerpanie vnútorných vývojových možností, poskytovaných priestorom národnej ekonomiky, ktoré je zreteľné vo vyspelej časti kapitalistického sveta, núti kapitál prekračovať národné hranice a vytvárať predpoklady pre svoj globálny pohyb i v menej vyspelej časti sveta. Táto čo do hĺbky a rozsahu nová tendencia v pohybe kapitálu, prejavujúca sa ako globálny (celosvetový pohyb), však už nevystupuje vo vzťahu k národnej ekonomike iba ako vonkajší vplyv.Vyznačuje sa totiž vlastnosťami, ktoré sa obvykle spájajú len s vnútornými determinantmi. Takým prípadom, kde to platí, je (okrem iného) rast ekonomického potenciálu národnej ekonomiky a jeho využitie. Autori sa v navrhovanom projekte pokúsia charakterizovať súčasný stav a posun v determinantoch, spojený s globálnym pohybom kapitálu hlavne v oblasti rastu ekonomického potenciálu a jeho využitia v tranzitívnych ekonomikách a súčasne zachytiť a kriticky zhodnotiť teoretickú reflexiu tohto posunu.