Pozícia
vedúci vedecký pracovník
Číslo dverí
64
Akademická kvalifikácia
Vladimír Baláž pracuje v Prognostickom ústave SAV od roku 1989 a v súčasnosti pôsobí ako vedúci vedecký pracovník. Slovenská komisia pre vedecké hodnosti mu udelila hodnosť DrSc. (2007) a Slovenská technická univerzita titul docenta (2011). Od roku 2012 je akademikom - členom Učenej spoločnosti SAV. Vladimír Baláž bol v rámci viacerých výskumných projektov v rokoch 1997-2013 zamestnaný ako vedecký pracovník aj na britských univerzitách v Exeteri, Londýne a Surrey. Vladimír Baláž od roku 1994 vykonáva expertíznu a poradenskú činnosť pre vládu SR, združenia finančných inštitúcií a špecifické finančné inštitúcie. Pre ministerstvá hospodárstva a financií vypracoval niekoľko expertných štúdií o rozvoji finančného trhu a inovačných politikách. Viedol kolektív expertov hodnotiacich efekty Štrukturálnych a kohéznych fondov na dosahovanie cieľov Stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja, a životného prostredia

Vedúci/vedúca projektov:
- H2020 Ymobility

Člen/Členka projektových tímov:
- VEGA grant no. 2/0002/18
Oblasti vedeckého záujmu
- medzinárodná mobilita osôb
- národný systém výskumu a inovácií
- behaviorálna ekonómia