Doba riešenia projektu
01/2009
12/2012
Vedúci projektu
Zástupca vedúceho projektu
Anotácia

Anotácia vedeckého projektu: 
Výskum faktorov ovplyvňujúcich kvalitu a rýchlosť konvergencie ekonomiky SR k úrovni vyspelých krajín EÚ. Pôjde o ekonomické, sociálne a ekologické faktory ovplyvňujúce dlhodobý vývoj ekonomiky, ako aj o dopady konvergencie na životnú úroveň a vývoj ľudského a fixného kapitálu. Vychádzať sa bude z analýzy dlhodobých vývojových trendov pri použití historických dát. Cieľ: identifikácia špecifík formovaných historickým vývojom ekonomiky SR, ktoré z aspektu dosiahnutej úspešnosti transform. procesu mali osobitný význam a sú dôležité z hľadiska jej ďalšieho rozvoja. Osobitnú pozornosť venujeme cykl. charakteru vývoja a spojitosti hospod. cyklu s jednotlivými oblasťami tak reálnej ekonomiky, ako aj jej finančnej obsluhy. Predmetom skúmania: aspekty hospodárskych procesov ovplyvňujúcich rozvoj ponukových zložiek reprodukčného procesu s osobitným zreteľom na makroekonomické deter. formovania poznatkovej ekonomiky, environmentálne limity udržateľnosti hosp. rastu a systematické vylepšovanie sociálno-ekonomickej kohézie. Východiská sa pritom použijú nielen súhrnné vzťahy, ale aj štrukturálne aspekty vývoja.

Spoluriešitelia:

Mgr. Dušan Bevilaqua,PhD. - riešenie ukončené 1. 4. 2011 
RNDr. Lívia Bíziková, PhD. 
Ing. Štefan Burda 
Mgr. Andrej Čierny – (D) - riešenie v r. 2010 ukončené 
Ing. Elena Fifeková, PhD. 
Ing. Viera Hajnovičová, PhD. 
Ing. Viera Mokrášová, PhD. - riešenie ukončené 31.12.2009 
Ing. Edita Nemcová, PhD. - riešenie ukončené 31. 12. 2009 
Ing. Ivan Prachár, CSc. 
Ing. Silvester Sališ - riešenie ukončené 31. 12. 2009 
Mgr. Branislav Šprocha, PhD.

 

Zoznam výstupov vedeckého projektu

Vedecké práce v karentovaných časopisoch domácich - ADDA

ADDA2011 1 
KÁRÁSZ, Pavol Makroekonomické špecifiká dlhodobého vývoja slovenského trhu práce. In Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 7, s. 684-699. (0.289 - IF2010). 
(2011 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035.

Vedecké práce v ostatných časopisoch domácich –ADFB

ADFB2011 1 
BÍZIKOVÁ, Lívia. Barriers and opportunities of agricultural adaptation to climate change in Slovakia. In Prognostické práce, 2011, vol. 3, no. 2, pp. 209-242. ISSN 1338-3590. 
Dostupné na internete: www.prog.sav.sk/subory/pprace/clanok-LBizikova-PP3-2011-2.pdf

ADFB2009 2 
BURDA, Štefan. Krízové vplyvy na vonkajší vývoj slovenskej ekonomiky. In Prognostické práce, 2009, vol. 1, no. 3, pp. 275-318. ISSN 1337-9666.

Dostupné na internete: www.progeko.savba.sk/pu/publ/2009/pp3_2009.pdf

ADFB2010 3 
BURDA, Štefan. Vplyv priamych zahraničných investícií na exportnú výkonnosť Slovenska. In Prognostické práce, 2010, vol. 2, no. 3, pp. 195-217. ISSN 1337-9666.

ADFB_2011 4 
BURDA, Štefan. Vonkajšia ekonomická výkonnosť vybraných ekonomík Eurozóny v krízovom období. In Prognostické práce, 2011, vol. 3, no. 3, pp. 181-211. ISSN 1338-3590. 
Dostupné na internete: www.prog.sav.sk/subory/pprace/clanok-1-BURDA-PP-3-2011-3.pdf

ADFB2009 5 
HAJNOVIČOVÁ, Viera. Vývoj ekonomiky z pohľadu hospodárenia inštitucionálnych sektorov (v rokoch 2006-2008). In Prognostické práce, 2009, vol. 1, no. 3, pp. 319-378. ISSN 1337-9666. 
Dostupné na internete: www.progeko.savba.sk/pu/publ/2009/pp3_2009.pdf

ADFB2011 6 
HAJNOVIČOVÁ, Viera. Prejav oživenia v štruktúre ekonomiky SR v roku 2010. In Prognostické práce, 2011, vol. 3, no. 3, pp. 247-295. ISSN 1338-3590. 
Dostupné na internete: www.prog.sav.sk/subory/pprace/clanok-3-Hajnovicova-PP-3-2011-3.pdf

ADFB2011 7 
HAJNOVIČOVÁ, Viera. Prejavy krízy vo výsledkoch hospodárenia inštitucionálnych sektorov ekonomiky SR v roku 2009. In Prognostické práce, 2011, vol. 3, no. 1, pp. 51-120. ISSN 1338-3590. 
Dostupné na internete: www.prog.sav.sk/subory/pprace/PP_3clanok_Hajnovicova.pdf

ADFB2011 8 
PRACHÁR, Ivan. Analýza dlhodobého vývoja poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike. In Ekonomika poľnohospodárstva, 2011, roč. XI., č. 3, s. 2-9. ISSN 1335-6186.

ADFB2009 9 
ŠPROCHA, Branislav. Vzdelanosť a vzdelanostná štruktúra populácie Slovenska. In Prognostické práce, 2009, vol. 1, no. 2, pp. 145-242. ISSN 1337-9666. 
Dostupné na internete: www.progeko.savba.sk/pu/publ/2009/pp2_2009.pdf

ADFB2010 10 
ŠPROCHA, Branislav. Prognóza pracovnej sily Slovenska v rokoch 2010-2025. In Prognostické práce, 2010, vol. 2, no. 3, pp. 169-194. ISSN 1337-9666.

ADFB2011 11 
ŠPROCHA, Branislav. Vnútorná migrácia podľa najvyššieho dokončeného vzdelania na Slovensku. In Prognostické práce, 2011, vol. 3, no. 3, pp. 213-246. ISSN 1338-3590. 
Dostupné na internete:http://www.prog.sav.sk/subory/pprace/clanok-2-SPROCHAPP-3-2011-3.pdf

ADFB2011 12 
ŠPROCHA, Branislav. Vnútorná migrácia osôb s vysokoškolským vzdelaním do 35 rokov. In Prognostické práce, 2011, vol. 3, no. 4, pp. 299-322. ISSN 1338-3590. 
Dostupné internet: www.prog.sav.sk/subory/pprace/clanok%201%20SPROCHA%20PP%203%202011%204.pdf

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch -AEC

AEC2010 01 
FIFEKOVÁ, Elena. Kvalita ekonomického rastu slovenskej republiky. In Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie: Sborník příspěvků. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2010, s. 105-109. ISBN 978-80-7248-601-4.

AEC2011 02 
FIFEKOVÁ, Elena. Slovensko - Smerom k znalostnej ekonomike. In Znalosti pro tržní praxi 2011: Nová generace pracovníků (Generace Y): sborník z mezinárodní vědecké konference [elektronický zdroj]. Editoři Klára Bendová, Lucie Vavrysová. - Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2011, 1 CD-ROM [s. 662-667].

 

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch(aj konferenčných), monografiách- AED

AED2010 01 
BURDA, Štefan. Vplyv priamych zahraničných investícií na efektívnosť exportu. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ: výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR: recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Spracovali Štefan Sabo, Stanislav Karabínoš, Elena Fifeková. - Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2010, 1 CD-ROM [9 s.]. ISBN 978-80-225-3067-5.

AED2011 02 
BURDA, Štefan. Vybrané aspekty zahranično-ekonomických vzťahov Slovenska so zreteľom na exportnú výkonnosť. In Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín EÚ: zborník vedeckých statí z projektu VEGA 2/0213/09 [elektronický zdroj]. Zostavila Elena Fifeková. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2011, 1 CD-ROM [s. 4-12]. ISBN 978-80-97850-0-1.

AED2011 03 
BURDA, Štefan. Krízový trh práce v Eurozóne (EA). In Trh práce v Slovenskej republike po jej vstupe do Európskej menovej únie: zborník príspevkov z vedeckej konferencie 8. decembra 2011 [elektronický zborník]. Ján Košta ed. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2011, s. 49-56. ISBN 978-80-7144-188-5.

AED2011 04 
FIFEKOVÁ, Elena. Pozícia Slovenska v rámci krajín EÚ10 v procese reálnej konvergencie ku krajinám EÚ15. In Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín EÚ: zborník vedeckých statí z projektu VEGA 2/0213/09 [elektronický zdroj]. Zostavila Elena Fifeková. - Bratislava: Prognostický ústav SAV, 2011, 1 CD-ROM [s. 13-24]. ISBN 978-80-97850-0-1. Názov z obrazovky.

AED2011 05 
HAJNOVIČOVÁ, Viera. Prejavy krízy a oživenia v hospodárení inštitucionálnych sektorov SR. In Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín EÚ: zborník vedeckých statí z projektu VEGA 2/0213/09 [elektronický zdroj]. Zostavila Elena Fifeková. - Bratislava: Prognostický ústav SAV, 2011, 1 CD-ROM [s. 25-33]. ISBN 978-80-97850-0-1.

AED2011 06 
KÁRÁSZ, Pavol. Dlhodobá nezamestnanosť a možnosti znižovania nerovnováhy na slovenskom trhu práce. In Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín EÚ: zborník vedeckých statí z projektu VEGA 2/0213/09 [elektronický zdroj]. Zostavila Elena Fifeková. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2011, 1 CD-ROM [s. 34-39]. ISBN 978-80-97850-0-1.

AED2010 07 
KÁRÁSZ, Pavol. Slovenské šrotovné v medzinárodnom kontexte a jeho vplyv na ekonomický vývoj. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR: recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Spracovali Štefan Sabo, Stanislav Karabínoš, Elena Fifeková. - Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2010, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3067-5.

AED2011 08 
PRACHÁR, Ivan. K otázkam vymedzenia strednodobých a dlhodobých podmienok konvergencie. In Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín EÚ: zborník vedeckých statí z projektu VEGA 2/0213/09 [elektronický zdroj]. Zostavila Elena Fifeková. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2011, 1 CD-ROM [s. 47-63]. ISBN 978-80-97850-0-1

AED2011 09 
ŠPROCHA, Branislav. Medzigeneračná transformácia najvyššieho dosiahnutého vzdelania v populácii Slovenska po roku 1989 s dôrazom na terciárny stupeň vzdelávania. In Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín EÚ: zborník vedeckých statí z projektu VEGA 2/0213/09 [elektronický zdroj]. Zostavila Elena Fifeková. - Bratislava: Prognostický ústav SAV, 2011, 1 CD-ROM [s. 64-83]. ISBN 978-80-97850-0-1.

 

Príspevky v zborníkoch – AFBA

AFBA2009 01 
NEMCOVÁ, Edita. Inovácie a konkurencieschopnosť regiónov EÚ - Regionálne súvislosti v globálnom kontexte. In Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMU: elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Spracovali: Martin Novák, Elena Fifeková, Stanislav Karabínoš. – Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009, 1 CD-ROM [6 s.]. ISBN 978-80-225-2742-2.

AFBA2010 02 
ŠPROCHA, Branislav. Regionálna polarizácia Slovenska z pohľadu dosiahnutého vzdelania a hlavné trendy vo vývoji vzdelanostnej štruktúry slovenskej spoločnosti. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy: elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Zostavili Martin Novák, Silvia Ošková. - Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2010, 1 CD-ROM [15 s.]. ISBN 978-80-225-2973-0.

 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách-AFC

AFC2011 01 
ŠPROCHA, Branislav. Regionálne rozdiely v štruktúre obyvateľstva podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a vnútorná migrácia na Slovensku. In RELIK 2011: sborník příspevků [elektronický zdroj]. - Slaný: Melandrium, 2011, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-86175-75-1.

AFC2011 02 
ŠPROCHA, Branislav. Medzigeneračná premena vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva Slovenska. In RELIK 2011 : sborník příspevků [elektronický zdroj]. - Slaný: Melandrium, 2011, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-86175-75-1.

 

Príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR- AFDA

AFDA2009 01 
FIFEKOVÁ, Elena. Makroekonomické aspekty formovania znalostnej ekonomiky v SR. In: Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky slovenskej ekonomiky ku eurozóne: elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Spracovali: Martin Novák, Marcel Novák. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009, 1 CD-ROM [7 s.]. ISBN 978-80-225-2822-1.

 

Redakčné a zostavovateľské práce –FAI

FAI2011 01 
Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín EÚ: zborník vedeckých statí z projektu VEGA 2/0213/09 [elektronický zdroj]. Zostavila Elena Fifeková. Bratislava: Prognostický ústav SAV, 2011. 1 CD-ROM [83 s.]. Vedecké state k výskumnému projektu. Názov z potlače. ISBN 978-80-97850-0-1.

 

Rôzne publikácie a dokumenty-GII

GII2010 01 
BEVILAQUA, Dušan. Percepcie krajiny ako indikátory ľudského potenciálu identifikovania sa s krajinami NP Slovenský Raj. Prezentácia –poster.[1 s.] Typizácia krajiny Slovenska. Vedecká konferencia ako príspevok k 10. výročiu Európskeho dohovoru o krajine a 5. výročiu jeho implementácie v SR . SMOLENICE: KC SAV, 04. – 05. 10. 2010.

GII2010 02 
BEVILAQUA, Dušan. LANDSCAPE PERCEPTION ATTRIBUTES AS INDICATORS OF HUMAN POTENTIAL TO IDENTIFY WITH THE SLOVAK PARADISE NATIONAL PARK LANDSCAPES.ppt. LIVING LANDSCAPE The European Landscape Convention in research perspective The international scientific conference FLORENCE +10. Florence (Italy), University of Florence, 18-19. October 2010.