Spoločná fotografia účastníkov konferencie v Starej Lesnej.

Kongresové centrum SAV Academia v Starej Lesnej bolo v dňoch 5. – 6. 4. 2018 dejiskom 3. ročníka pracovnej konferencie, ktorú organizovalo Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. Vedeckí pracovníci a pracovníčky Ústavu experimentálnej psychológie SAV, Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach a Prognostického ústavu SAV, zastrešení v rámci Centra spoločenských a psychologických vied SAV diskutovali o vedeckom smerovaní, nových projektoch a etických otázkach výskumu, možnostiach a výzvach vyplývajúcich z transformácie SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI).
Súčasťou prvého rokovacieho dňa bola voľba členky Snemu SAV. Za Centrum spoločenských a psychologických vied SAV bola do Snemu SAV zvolená Ing. Edita Nemcová, PhD. z Prognostického ústavu SAV, ktorá vystriedala odstupujúcu členku Snemu Ing. Ivanu Studenú, PhD..
Jednotlivé diskusie sa realizovali v rámci projektových workshopov, vedenými vedúcimi projektov a to v nasledovnej štruktúre:

•    E. Nemcová: VEGA: Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie

•    R. Filčák: VEGA: Prístupy ku komplexnému hodnoteniu vplyvu politiky súdržnosti k budovaniu regionálnej a sociálnej kohézie a prognózy trendov

•    V. Čavojová:VEGA: Kognitívne limity efektívneho spracovania a komunikovania informácií. Prečo ľudia veria nezmyslom?

•    R. Hanák: VEGA: Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných a firemných/podnikateľských financiách a podnikateľských príležitostiach

•    J. Gurňáková: VEGA: Kognitívne a sociálne zručnosti podporujúce kvalitu rozhodovania a celkového výkonu práce u členov posádok záchrannej zdravotnej služby

Dôležitým bodom rokovania boli aj informácie o pripravovaných spoločných projektoch a aktivitách medzi tromi zložkami Centra, ako aj vzájomná informovanosť a úzka spolupráca na úlohách súvisiacich s transformáciou Centra na verejnú výskumnú inštitúciu v zmysle Zákona č. 243/2017 Z.z..