Vyberové konanie

Prognostický ústav SAV organizačná zložka Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (PÚ CSPV SAV) vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka/pracovníčky so zameraním na oblasti výskumu PÚ CSPV SAV.

Požiadavky:
-    Vysokoškolské vzdelanie  III. stupňa (vedecký titul PhD., alebo ekvivalent).
-    Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť (Predpoklad pre výkon práce vo verejnom záujme Zákona  552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme).
-    Záujem o vedecko-výskumnú prácu na vedeckom pracovisku.
-    Anglický jazyk - aktívne slovom aj písmom a/alebo iný svetový jazyk.
-    Kooperatívny prístup - schopnosť samostatne i v tíme riešiť národné i medzinárodné výskumné projekty a publikovať v odbornej literatúre
-    Flexibilita - schopnosť pripravovať čiastkové a záverečné výstupy projektov pri dodržaní náročných termínov

Ponúkame zaujímavú prácu v prestížnej verejnej vedeckej inštitúcii v kolektíve skúsených vedeckých pracovníkov s participáciou na výskumných projektoch s možnosťou osobného rastu (vedecká kariéra). Mzda zodpovedá pracovnému zaradeniu podľa 341/2004 Z. z. Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách i zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Naša inštitúcia podporuje kariérny rozvoj a odmeňovanie podľa osobnej výkonnosti.

Druh pracovného pomeru: 100% úväzok (alebo podľa dohody).
Flexibilná pracovná doba.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s vedeckým životopisom (obsahujúcim telefonický a mailový kontakt na uchádzača), zoznamom publikácií a ohlasov a výpisom z registra trestov doručte v zalepenej obálke s označením „Konkurz“ najneskôr do 6.9. 2019 poštou na adresu:

PÚ CSPV SAV
Sekretariát
Šancová 56
811 05 Bratislava

Záujemcovia budú pozvaní na osobné výberové konanie, ktoré sa uskutoční v prvej polovici septembra 2019.

Predpokladaný začiatok pracovného pomeru: október 2018 (alebo podľa dohody).