Doba riešenia projektu
01/2006
01/2008
Zástupca vedúceho projektu
Anotácia

Názov projektu: Globalizácia, regionalizácia a podnikateľské prostredie (perspektívy a stratégie rozvoja)

Anotácia: Globalizácia je pre svetové hospodárstvo jav obecne kladný, pretože podporuje výmenu materiálnych a duchovných hodnôt. Na druhej strane sa svetové hospodárstvo vyvíja ako sústava polycentrická, v ktorej prebiehajú medzi jednotlivými časťami sveta strety - presadzujú sa mocenské záujmy. Regionalizácia sa realizuje predovšetkým prostredníctvom rôznych integračných zoskupení - EÚ, ASEAN, atď. V súvislosti s regionalizáciou sa stáva dôležitejšou aj otázka pôsobenia nadnárodných spoločností, ktorá má nielen pozitívne vplyvy (možnosti clustrovania menších podnikov, prílev zahraničného kapitálu), ale aj negatívne vplyvy (korporatívne stratégie nadnárodných spoločností prehlbujú nerovnováhu, deindustrializácia veľkých častí regiónov, atď.). Súbežné pôsobenie globalizácie a regionalizácie prináša nové hľadiská pri posudzovaní konkurencieschopnosti podnikov. Prioritou sa stáva úsilie o zvyšovanie tejto konkurencieschopnosti, nájdenie odbytu pre svoje výrobky, presadenie sa na svetových trhoch, atď. Predmetom skúmania projektu bude vývoj jednotlivých foriem hospodárskej politiky v dôsledku ich prispôsobovania sa požiadavkám prechodu od zdrojovo orientovanej k poznatkovo zanlostnej spoločnosti a zmeneného postavenia SR v rámci Európy. Spolu s narastajúcimi globalizačnými tendenciami rastie aj záujem o regionálny rozvoj. Tam, kde v dôsledku globalizácie dochádza k zvýšenému zostrovaniu konkurenčného boja, zvyšujú sa aj nároky jednotlivých podnikov na výber lokality svojej pôsobnosti. Zaujímavým bude sledovať nielen vytvorenie zoskupení v rámci SR, v rámci podnikov, ale takisto aj oživenie v rámci regiónov, ktoré sa viaže na koncepciu clustrov.

Publikačná činnosť:

Šarmír, E.: Nezamestnanosť – pretrvávajúca výzva súčasného socio-ekonomického rozvoja (Unemployment – the Lasting Challenge of the Contemporar Socio-economic Developmetn) In: Ekonomický časopis, Roč. 54, č. 10, (2006), s. 1024 – 1036

Gašparíková, J.: Regional Differentiation in Slovakia and the Position of Young Entrepreneurs. Regional Diversity and Local development in Central and Eastern Europe. Konferencia vo Varšave 8. – 9.11.2006, organizovaná Unidea, Unicredit Foundation, Taliansko a University of Trento, Taliansko

Nemcová, E.: Nové trendy vo vývoji priemyselnej politiky – hľadanie nových stratégií v období globalizácie a zintenzívneného konkurenčného boja (New developmental trends of industrial policy – strategy seeking in the era of globalisation and intensified competition. [pracovný materiál č. 1] Prognostický ústav SAV, Bratislava 2006, 23 s. ISSN 0862-9137

Nemcová, E.: Priemyselná politika EÚ a konkurencieschopnosť (Industrial Policy of the European Union and Competitiveness) In: Ekonomický časopis, Roč. 54, č. 8, (2006), s. 803 – 815 • Nemcová, E.: Konkurencieschopnosť regiónov a inovácie – od výhod prirodzených k vytvoreným. (Competitiveness of Regions – from natural to constructed advantages) [pracovný materiál č. 4] Prognostický ústav SAV, Bratislava 2007, 23 s. ISSN 0862-9137

Gašparíková,J. – Nemcová, E. – Páleník, M.: Regional Differentition and Location of Industrial Capacity. In the Slovak Republic. In: Heijman, W. (ed.):Regional Externalities, Springer, Berlin 2007, pp. 109 – 130