Číslo projektu
2/6138/27
Doba riešenia projektu
01/2006
12/2018
Zástupca vedúceho projektu
Anotácia

Názov projektu: Inovačná politika v znalostnej ekonomike

Doba riešenia: 01/2006-12/2008

Anotácia: Projekt bol zameraný na identifikáciu základných teoretických problémov vzťahov inovačnej politiky, znalostnej ekonomiky, konkurencieschopnosti a udržateľného rozvoja. Teoretickým základom boli dostupné poznatky neoklasickej a inštitucionálno-evolučnej ekonómie. Národný inovačný systém sa stáva dôležitým kontextom prípravy a realizácie inovačnej politiky. Na základe teoretických poznatkov boli spracované empirické analýzy vývoja inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti SR a medzinárodného porovnania postavenia Slovenska s vybranými malými ekonomikami EÚ. Medzinárodné porovnania inovačných politík za krajiny EÚ ukázali, že neexistuje jediný použiteľný model inovačnej politiky pre všetky ekonomiky. S prihliadnutím na tieto rámce sa načrtlo dlhodobé smerovanie inovačnej politiky na Slovensku v podmienkach členstva v EÚ. Dlhodobé smerovanie prihliada na existujúce inštitucionálne usporiadanie, dopytovú stránku inovačnej politiky a na dosahy globalizačných procesov na inovačné činnosti.