Lucia Mytna
Pozícia
vedecká pracovníčka
Číslo dverí
55
Akademická kvalifikácia
Lucia Mýtna Kureková (PhD) pracuje ako výskumná pracovníčka na Slovenskej akadémii vied, Centre spoločenských a psychologických vied. Doktorát získala v roku 2011 na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti v odbore politológia. Jej výskum sa zameriava na témy: trh práce, formovanie zručností a vzdelávacie systémy; pracovná migrácia a pracovná mobilita; inovatívne zdroje údajov; a priemyselná, hospodárska a sociálna politika. Lucia v týchto oblastiach široko publikovala a získala skúsenosti v oblasti výskumu a riadenia výskumu v rôznych medzinárodných výskumných projektoch vrátane STYLE, NEUJOBS, SEEMIG a ENPI. Pracuje ako konzultantka a národná expertka pre medzinárodné organizácie vrátane Svetovej banky, Európskej komisie, CEDEFOP a OECD v oblasti riadenia zručností, OVP, kariérového poradenstva a sociálneho začlenenia. Od roku 2020 je členkou siete EENEE a od roku 2019 členkou redakčnej rady časopisu Ekonomický časopis. Okrem toho pôsobí ako Fellow v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Stredoeurópskom inštitúte pre výskum práce (CELSI) a Inštitúte pre štúdium práce v Bonne (IZA).

Vedúca a/alebo členka projektov (vybrané):
- Chcem pracovať, kto mi pomôže? (2019-2020), ACF: vedúca SGI tímu, členka riešiteľského tímu
- Projekt VEGA (2/0002/18): Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie
Oblasti vedeckého záujmu
- Trh práce a zručnosti
- Hierarchie na trhu práce a znevýhodnené skupiny
- Pracovná migrácia a pracovná mobilita
- Sociálna inklúzia, sociálna politika a aktívne politiky trhu práce
- Veľké dáta (big data) a inovatívne zdroje údajov pre trh práce