Nemcova
Pozícia
vedecká pracovníčka
Číslo dverí
60
Akademická kvalifikácia
Edita Nemcová pracuje v SAV od roku 1990. Študovala na VŠE v Bratislave, titul PhD. získala v roku 1999. Pôsobila vo funkcii riaditeľky Prognostického ústavu SAV (2008 – 2011) a vedúcej organizačnej zložky PÚ CSPV SAV (09/2015 – 01/2017). V rokoch 2010 – 2017 bola členkou Vedeckej rady Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft so sídlom v Hannoveri. V súčasnosti je samostatnou vedeckou pracovníčkou CSPV SAV. Vo svojej výskumnej práci sa primárne koncentruje na oblasť rozvoja priemyslu, priemyselnú politiku a MSP. Podieľala sa na riešení viacerých medzinárodných (COST, 6 RP) aj domácich projektov.

Vedúci/vedúca projektov
- 2018 – 2021 VEGA 2/0002/18 Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie.
- 2014 – 2017 VEGA 2/0010/14 Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev
- 2010 – 2013 VEGA 2/0058/10 Štrukturálna adaptácia malej otvorenej ekonomiky
- 2003 – 2007 národný koordinátor projektu COST A-22 Foresight Methodologies – Exploring new ways to explore the future
Oblasti vedeckého záujmu
- Priemysel
- Priemyselná politika EÚ
- Malé a stredné podnikanie
- Technology foresight
Životopis