Prognostický ústav – multidisciplinárny výskum a veda pre prax

 

Prognostický ústav SAV je súčasťou Centra sociálnych a psychologických vied Slovenskej akadémie vied.

Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied bol založený v roku 1989. Na základe zriaďovacej listiny sa dňa 1.10.2015 spojili Prognostický ústav, Ústav experimentálnej psychológie a Spoločenskovedný ústav do novovytvoreného Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Predmetom činnosti Prognostického ústavu SAV je interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum v týchto oblastiach:

  • teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte
  • sociálno-ekonomická dimenzia globálnych environmentálnych zmien
  • koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny. 

V rámci uvedeného predmetu činnosti PÚ SAV plní teoreticko-metodologické, koordinačné a vedecko-výchovné funkcie. Zároveň sa usiluje o prenos získaných poznatkov do praxe. 

 

Strategickým cieľom Prognostického ústavu  je realizovať základný a aplikovaný výskum, pre pochopenie a manažovanie globálnych a lokálnych ekonomických, sociálnych a environmentálnych problémov. Multidisciplinárny tím výskumníkov patrí v SR k lídrom pri identifikácii globálnych výziev a navrhovaní strategických riešené pre ekonomické a sociálne politiky. Tím expertov spája akademický výskum s praxou, Snaží sa podporovať verejné politiky založené na údajoch a kvalitných informáciách a vstupovať do verejnej diskusie  na medzinárodnej, regionálnej a národnej úrovni.

Prístup k riešeniu úloh je založený na spolupráci. Experti PÚ SAV pracujú v interdisciplinárnych tímoch a vytvárajú expertné komunity, ktoré sa zaoberajú analýzami, výskumom. Experti PÚ SAV spolupracujú s výskumnými pracovníkmi v Európskej únii aj mimo nej v neformálnych a formálnych výskumných a  projektovo orientovaných sieťach.

Silnou stránkou PÚ SAV je v aplikovaní vedy pre prax. Interdisciplinárny výskum je zameraný na analýzy a rozvojové stratégie v transformačnom procese z perspektívy  udržateľného rozvoja, budovania sociálnej a ekonomickej kohézie a zamestnanosti a prístupu k ekonomickým a environmentálnym zdrojom a analýzy trendov v kontexte sociálneho a ekonomického vývoja.

Klientmi PÚ SAV sú centrálne úrady štátnej správy, najmä Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo životného prostredia. V zahraničí sú najvýznamnejšími partnermi Európska komisia (generálne riaditeľstvá DG Research and Innovation, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, DG Environment, DG Regional and Urban Policy, Spojené výskumné centrum Európskej únie). Experti PU SAV pracujú aj pre medzinárodné organizácie ako sú Svetová banka, Rozvojový program OSN (UNDP), UNEP, a ďalší.

V rámci medzinárodných projektov PÚ SAV pomáha riešiť problematiku sociálneho podnikania v Európskej únii, pracujeme na mitigačných a adaptačných opatreniach v oblastio zmeny klímy, pomáhame definovať ekonomické a sociálne aspekty manažmentu trhu s energiami, vytvárame príklady praxe pre zamestnávanie marginalizovaných obyvateľov Dunajského regiónu.

Prognostický ústav je lídrom v rozvoji metodológie, výskumu a praxe v oblasti evaluačných štúdií. Experti PÚ SAV boli koordinátorom ex-ante hodnotenia Partnerskej dohody Slovenskej republiky a viedli sme niekoľko rozsiahlych evaluačných projektov v oblasti impaktov politík súdržnosti.