Migration

Federálne Ministerstvo práce a sociálnych vecí (BMAS) Nemecka v spolupráci s výskumným inštitútom IZA (Institute for Study of Labour) v Bonne zorganizovali 15.mája expertný seminár na tému “Labour Migration in the EU: Consequences for the European Economies and Convergence of Labour Markets and Social Cohesion”.

Cieľom online semináru bolo prediskutovať kľúčové otázky a vedecké poznatky vo vzťahu ku pracovnej mobilite v Európskej únii a napomôcť Nemecku, ktoré od 1. júla 2020 preberá predsedníctvo EÚ, zadefinovať kľúčové priority v otázke pracovnej migrácie opierajúc sa o najaktuálnejšie vedecké poznatky na túto tému.

Za BMAS sa semináru zúčastnil stály štátny tajomník pán Rolf Schmachtenberg. Pod vedením Holgera Bonina z IZA diskutovali top výskumníci v téme pracovnej migrácie v Európe o témach odlivu mozgov, fiškálnych dopadov migrácie, konvergencie trhov práce, budúcnosti voľného pohybu osôb v EÚ ako aj téme implikácií COVIDu na pracovnú migráciu v EÚ. Za Prognostický ústav bola na diskusiu pozvaná Dr. Lucia Mýtna Kureková, ktorá predniesla krátky príspevok o rizikách sociálnej kohézie v spojení s pracovnou mobilitou.