Seminár

Dňa 6.marca sa v priestoroch Prognostického ústavu CSPV SAV konal seminár, na ktorom boli predstavené prvé výsledky výskumu ENLIVEN o celoživotnom učení sa (CŽU). Podujatia sa zúčastnili experti v oblasti CŽU, sociálnych a vzdelávacích politík, predstavitelia vzdelávacích inštitúcií a neziskových organizácií, ktorí pracujú s cieľovou skupinou.

 

Z prvých zistení výskumu Enliven o CŽU:

  • na úrovni programov a aktérov sa potvrdila potreba viacej podporiť medzirezortnú a viac-úrovňovú koordináciu v tvorbe opatrení pre podporu CŽU, prepojenie sociálnych a vzdelávacích politík a zlepšenie dostupnosti pre znevýhodnené skupiny;
  • nerovný prístup ku príležitostiam CŽU a rozdiel medzi vysoko a nízko kvalifikovanými (zručnými) je horší v krajinách s väčším podielom rutinných pracovných miest ako je Slovensko;
  • štruktúra trhu práce je dôležitá pre možnosti učenia sa a rozvoja zručností a na Slovensku je to negatívny faktor pre CŽU;
  • jednou z najzraniteľnejších skupín sú dospelí, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku s nízkym stupňom vzdelania a tento problém je dôležité riešiť prevenciou;
  • podpora možností vzdelávania z verejných zdrojov prepojená výlučne na okamžité uplatnenie na lokálnom trhu práce môže vytvárať ďalšieho znevýhodnenia pre mladých ľudí v slabo rozvinutých oblastiach a regiónoch. Je potrebné posilniť celoživotný aspekt rozvoja zručností v rámci riešení na miestnej úrovni.

 

Účastníkom seminára bol predstavený aj IDSS diagnostický nástroj pre aktérov CŽU, ktorý má slúžiť pre podporu tvorby opatrení.

H2020 Projekt Enliven v treťom záverečnom roku finalizuje interdisciplinárny výskum v 8 krajinách zameraný na získanie nových poznatkov o celoživotnom učení sa (CŽU). Získané poznatky sú kľúčové pre tvorbu efektívnych opatrení pre prístup dospelých ku CŽU, najmä zlepšenie príležitostí učiť sa pre mladých a znevýhodnených dospelých.