Pozícia
vedecký pracovník
Telefón
+421 949 285 323
Číslo dverí
62
Akademická kvalifikácia
Miroslav Štefánik má viac ako desaťročné skúseností v oblasti spoločenskovedného výskumu s relevanciou pre tvorbu verejných politík a cez päť rokov skúseností s účasťou v medzinárodných projektoch. Zameriava sa na spracovanie veľkých dát (administratívnych aj online) za účelom tvorby informácie relevantnej pri tvorbe verejných politík - ako napríklad pri vyhodnocovaní dopadov politík, či prognózovaní budúceho vývoja. Medzi témy ktorým sa venuje patrí vyhodnocovanie účinnosti opatrení aktívnej politiky trhu práce a vzdelávacích politík, ako aj prognózovanie vývoja ponukovej strany trhu práce.
Oblasti vedeckého záujmu
- budovanie mikrosimulačného modelu ponukovej strany slovenského trhu práce za účelom tvorby scenárov analyzujúcich implikácie spoločenských trendov, ako je napríklad starnutie populácie, migrácia, vzdelávacie politiky, či politiky zamestnanosti
- poradenstvo v oblasti verejných služieb zamestnanosti, vrátane ex-post analýzy dopadov jednotlivých programov aktívnej politiky trhu práce, ale aj tvorby a implementácie politík zamestnanosti
- spracovanie veľkých dát (administratívnych aj online) za účelom tvorby informácie využiteľnej pri tvorbe verejných politík