Doba riešenia projektu
01/2006
01/2008
Vedúci projektu
Anotácia

Projekt Strategické myslenie v informačnom veku a umenie tvorby scenárov je zameraný na zmapovanie a analýzu teoretických, metodologických a konceptuálnych východísk využívania metodológie tvorby scenárov pre potreby strategického plánovania a riadenia. Turbulentné prostredie vytvárajúcej sa informačnej spoločnosti spôsobilo, že klasické prognostické metódy sú nahrádzané scenárovým myslením a scenárovým plánovaním. Tvorba scenárov a scenárové plánovanie sa stali bežnou súčasťou strategického myslenia a strategického riadenia vlád, korporácií, organizácií, NGO a ďalších. Metodológia tvorby scenárov je dnes podrobne rozpracovaná a úspešne využívaná v riadiacej praxi. Scenárové myslenie a tvorba scenárov sú využívané spolu s konceptmi učiacej sa organizácie, mentálnych máp, alternatívnych budúcností, divokých kariet a strategického plánovania. Slovensko je na začiatku využívania tejto metodológie. Projekt má za cieľ vytvoriť základné metodologické východiská scenárového myslenia a tvorby scenárov v podobe adaptovanej na podmienky ekonomiky Slovenska a použiteľnej pre riadiacu prax.