Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0.


Čítať viac o Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0.

Projekt sa zameriava na identifikáciu nových pracovných požiadaviek v kontexte vývoja technologického a pracovného prostredia priemyslu 4.0. Zámerom projektu je prispieť k aktuálnemu toku informácií medzi subjektami systému vzdelávania a trhu práce, zohľadňujúc potrebu inovatívneho prístupu k obsahu vzdelávania podľa požiadaviek Koncepcie rozvoja inteligentného priemyslu. Metodologickým cieľom projektu  je špecifikácia nových pracovných požiadaviek v zmysle kľúčových pracovných kompetencií  podľa kvalifikačných stupňov Národného kvalifikačného rámca vo vybraných sektorových odvetviach.

Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte výziev


Čítať viac o Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte výziev

Ťažiskom skúmania projektu je koevolúcia inštitucionálnych a technologických zmien a vymedzenie ich vplyvu na vývoj ekonomiky v kontexte európskych výziev. Identifikácia a analýza technologických a inštitucionálnych zmien bude realizovaná v širšom makroekonomickom rámci a bude zahŕňať hodnotenie ich dopadu na dlhodobý ekonomický rast, odvetvovú štruktúru hospodárstva s dôrazom na spracovateľský priemysel, energetiku, inovácie, vývoj na trhu práce, regionálny rozvoj.

Štrukturálna adaptácia malej otvorenej ekonomiky


Čítať viac o Štrukturálna adaptácia malej otvorenej ekonomiky

Anotácia:

V rámci predkladaného projektu budú analyzované dlhodobé faktory a determinanty (ekonomické, sociálne i ekologické) ovplyvňujúce proces štrukturálnej adapatácie. Projekt bude prvorado zameraný na:

• analýzu a prognózu zmien v národnom hospodárstve z hľadiska štruktúry odvetví a ich poznatkovej náročnosti,

• vplyv týchto zmien na konkurencieschopnosť a výkonnosť ekonomiky v kontexte prechodu k znalostnej ekonomike a globálnej klimatickej zmeny.

Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách


Čítať viac o Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách

Cieľom projektu je poskytnúť vedecké informácie využiteľné pre tvorbu politík trhu práce. Konkrétne sa projekt zameriava na tri oblasti politiky trhu práce, ktoré sú vzájomne prepojené čo je potrebné zohľadňovať aj pri tvorbe politík. Ide o oblasť sociálnej pomoci, kde autori plánujú hľadať optimálny scenár nastavenia systému garancie minimálneho príjmu pomocou mikro - simulačného prístupu. Druhou oblasťou je oblasť aktívnej politiky trhu práce, kde autori plánujú aplikovať najmodernejšie techniky vyhodnocovania účinkov jednotlivých opatrení kontrafaktuálnym spôsobom.