Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe


Čítať viac o Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe

Hlavným predmetom skúmania projektu je úloha ekonomických aktérov pri tvorbe a implementácii hospodárskych politík, previazanosť vzťahov medzi koordináciou ekonomických aktérov a procesmi demokratického rozhodovania, a dopady týchto vzťahov na  hospodárske politiky. Identifikácia a analýza týchto vzťahov bude skúmaná v širšom teoretickom rámci, ktorý prepojí teóriu variácií  kapitalizmu s teóriou variácií demokracií cez koncept korporativizmu a empirické skúmanie jeho podôb a miery v strednej Európe .

Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte výziev


Čítať viac o Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte výziev

Ťažiskom skúmania projektu je koevolúcia inštitucionálnych a technologických zmien a vymedzenie ich vplyvu na vývoj ekonomiky v kontexte európskych výziev. Identifikácia a analýza technologických a inštitucionálnych zmien bude realizovaná v širšom makroekonomickom rámci a bude zahŕňať hodnotenie ich dopadu na dlhodobý ekonomický rast, odvetvovú štruktúru hospodárstva s dôrazom na spracovateľský priemysel, energetiku, inovácie, vývoj na trhu práce, regionálny rozvoj.