Štrukturálna adaptácia malej otvorenej ekonomiky


Čítať viac o Štrukturálna adaptácia malej otvorenej ekonomiky

Anotácia:

V rámci predkladaného projektu budú analyzované dlhodobé faktory a determinanty (ekonomické, sociálne i ekologické) ovplyvňujúce proces štrukturálnej adapatácie. Projekt bude prvorado zameraný na:

• analýzu a prognózu zmien v národnom hospodárstve z hľadiska štruktúry odvetví a ich poznatkovej náročnosti,

• vplyv týchto zmien na konkurencieschopnosť a výkonnosť ekonomiky v kontexte prechodu k znalostnej ekonomike a globálnej klimatickej zmeny.

Slovenská škola behaviorálnej ekonómie a financií


Čítať viac o Slovenská škola behaviorálnej ekonómie a financií

1. Ciele projektu

a) Ciele projektu na celú dobu riešenia a na jeho jednotlivé etapy.

Tento projekt bol pilotný a mal vytvoriť poznatkovú základňu pre tvorbu analytických nástrojov potrebných pre kvalitné finančné poradenstvo. Tieto nástroje budú ďalej použité ako základný prostriedok pri formulovaní dlhodobých investičných stratégií investorov - klientov finančných inštitúcií v SR, najmä však dôchodkových správcovských spoločností. Projekt mal tri základné ciele, zapracované do rovnomenných etáp: