Novinky

Výzva na zasielanie príspevkov pre rok 2017/ CALL FOR PAPERS 2017: Prognostické práce - Foresight, Analysis and Recommendations; PP-FAR (The Forecasting papers –> FAR)
Radi by sme Vás informovali, že pri príležitosti druhého výročia vytvorenia Centra spoločenských a psychologických vied, Prognostický ústav, jedna z jeho troch zložiek, ďalej strategicky podporuje a rozvíja svoju publikačnú platformu známu ako Prognostické práce. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli upraviť anglický názov na Foresight, Analysis and Recommendations – FAR.
Pripravované číslo PP - FAR bude publikované do konca roka 2017. Príspevky do tohtoročného čísla prijímame do 17. Novembra (na mailovú adresu prognostickeprace@savba.sk). Podporujeme publikovanie príspevkov v anglickom jazyku. V prípade slovenských príspevkov ponúkame pre toto číslo podporu prekladu abstraktu to angličtiny. Prognostické práce majú dobrú históriu fungovania ako recenzovaný vedecký časopis.
Viac informácií nájdete tu.

_________________________________________________________________

Podľa TRENDu skončil Prognostický ústav SAV najlepšie v rankingu. V najnovšom čísle týždenníka TREND č. 19/2017 uverejnili článok „Neučiace sa Slovensko“ autorov Pavla Ciaiana, Jána Pokrivčáka, Drahoslava Lančariča, ktorí hodnotili úroveň ekonomických fakúlt a ústavov SAV podľa  publikačnej činnosti. Na základe publikácií a citácií zostavili autori rankingy ekonomických fakúlt, katedier a dokonca aj ekonómov. V rankingu fakúlt a ústavov SAV zaradili medzi najlepšie Prognostický ústav SAV, Národohospodárska fakulta EU a Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU.

Viac sa dočítate v týždenníku TREND.

_________________________________________________________________

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (Prognostický ústav) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a  Slovenskou agentúrou životného prostredia predstavilo publikáciu „GLOBÁLNE MEGATRENDY: HODNOTENIE A VÝZVY Z POHĽADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY“. Publikácia vznikla vďaka finančnej podpore CE SAV CESTA, APVV, VEGA a bilaterálneho projektu CNR a SAV.

_________________________________________________________________

Na konferencii 11. januára 2017, ktorá sa konala na pôde Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave boli predstavené závery publikácie „Labour market in Slovakia 2017+“. Monografia vznikla v rámci projektu APVV. Koordinátorom projektu je Prognostický ústav CSPV SAV, partnerom projektu sú Ekonomický ústav SAV a Filozofická fakulta UK.

___________________________________________________________________

Predstavujeme Vám publikáciu "Trh práce na Slovensku 2016+", ktorá je výsledkom projektu APVV. Koordinátorom projektu je Prognostický ústav CSPV SAV, partnerom projektu sú Ekonomický ústav SAV a Filozofická fakulta UK.

_________________________________________________________________

Prvé východoslovenské podujatie iniciatívy ProCeSI (Prognostického Centra pre Spoločenskú Integráciu) sa konalo v Prešove v piatok 13. novembra 2015. Bolo venované situácii v tzv. najmenej rozvinutých okresoch Slovenska (NRO), medzi ktoré patria okresy Kežmarok, Sabinov, Vranov nad Topľou, Svidník, Rožňava, Sobrance a Trebišov.


Prosím kliknite sem pre zbytok reportáže.

_________________________________________________________________

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied vydalo zriaďovaciu listinu Centra spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) uznesením č. 750 dňa 10. 9. 2015 s účinnosťou od 1. 10. 2015.

Na základe tejto zriaďovacej listiny sa dňa 1.10.2015 spojili Prognostický ústav, Ústav experimentálnej psychológie a Spoločenskovedný ústav do novovytvoreného Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Podrobnosti nájdete tu

Dokumenty CSPV sú tu

_________________________________________________________________

 

Prognózovanie je systematické úsilie zamerané na predvídanie budúcich udalostí alebo podmienok, identifikovanie hlavných výziev pre rozvoj spoločnosti a prípravu kvalifikovaných reakcií potrebných pre dosiahnutie strategických cieľov. Prognózovanie je veda i umenie súčasne. Metódy prognózovania nám umožňujú vyrovnávať sa so situáciami v budúcnosti, redukovať neistotu a manažovať riziká budúceho vývoja v spoločnosti, ekonomike, vede a technike.

Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied bol založený v januári 1989. Predmetom činnosti Prognostického ústavu SAV je interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum v týchto oblastiach:
a) teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte;
b) spoločenská dimenzia globálnych environmentálnych zmien;
c) koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny.

V rámci uvedeného predmetu činností PÚ SAV plní teoreticko-metodologické, koordinačné a vedecko-výchovné funkcie. Zároveň sa usiluje o prenos získaných poznatkov do praxe. Pracovisko sa podieľa na výchove vlastných doktorandov, riadi projekty medzinárodného vzdelávania a zabezpečuje prednášanie na vysokých školách. Pracovníci ústavu pôsobia ako zástupcovia v medzinárodných programoch a akademických spoločnostiach a reprezentujú SR v poradných výboroch a iniciatívach Európskej komisie, OECD a Svetovej banky. PÚSAV je spoluvydavateľom CC periodika "Ekonomický časopis" a vydavateľom vlastnej edície: Prognostické práce, Štúdie a Otvorená séria.