ProCeSI / Náš tím / Richard Filčák

Richard Filčák

Trvalo udržateľný rozvoj

 

Kontakt: richard.filcak@savba.sk

 

Filčák je samostatný výskumný pracovník Prognostického ústavu SAV. Študoval na Prírodovedeckej fakulte UK a na univerzite vo švédskom Lunde. doktorát obhájil na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti. Absolvoval stáže v Indii, na Londýnskej univerzite a v Spojenom výskumnom pracovisku (JRC) EÚ v Seville.

Riadil projekty a spolupracoval na rozvojových aktivitách v strednej Európe, na Balkáne, Ukrajine, v Rusku, Gruzínsku a v Turecku. Pracoval ako koordinátor a editor ex-ante hodnotenia Parnerskej dohody 2014 - 2020 (základný programový dokument pre čerpanie fondov EÚ). Bol vedúci riešiteľ sociologického výskumu environmentálnych MVO v oblasti Západného Balkánu a Turecka a ich operačného priestoru v rámci národných štátov (SIDA 2005-2007). Ako hlavný riešiteľ viedol projekt Dostupnosť energie v závislosti na sociálnej situácii domácností: Sociálne – environmentálne aspekty distribúcie rizík a dopadov a prognózovanie trendov v energetickej chudobe (VEGA 2011 – 2014). V rokoch 2011-2014 bol národný koordinátor projektu 7.RP Európskej únie RESPONDER - Úloha vedy v strategickom plánovaní ekonomického rastu a udržateľnej spotreby: Vytváranie prepojení medzi výskumom a tvorbou verejných politík. V súčasnosti pracuje ako hlavný riešiteľ projektu Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja (VEGA 2015-2018).

Dlhodobo sa vo svojom výskume a práci venuje problematike chudoby a životného prostredia, environmentálnej spravodlivosti a rozvojovým stratégiám zameraným na sociálno-ekonomické aspekty ochrany životného prostredia. Je autorom kníh Spoločnosť trhu a environmentálna politika: aktéri a konflikty (Vydavateľstvo VEDA) a Living beyond the pale: Environmental justice and the Roma minority (CEU PRESS). Ako externý konzultant spolupracoval so Svetovou bankou, Environmentálnym programom OSN (UNEP), Rozvojovým programom OSN (UNDP), Európskou komisiou a rôznymi mimovládnymi organizáciami. Vyučuje na Prírodovedeckej fakulte UK. Pravidelne prednáša na medzinárodných konferenciách.

 

Vybrané publikácie:

 

FILČÁK, Richard - STEGER, Tamara. 2014. Ghettos in Slovakia: The Environmental Exclusion of the Roma Minority. Analyse & Kritik, 2: 229-250.

 

GERBERY, Daniel - FILČÁK, Richard. 2014. Exploring multi-dimensional nature of poverty in Slovakia: Access to energy and concept of “energy poverty.” Ekonomický časopis, 6: 579-598.

 

ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard. 2014. Bariéry v prístupe k pitnej vode ako aspekt sociálneho vylúčenia rómskej populácie [Sociológia/Sociology 46 (5): 620-637.

 

FILČÁK, Richard 2012. Living Beyond the Pale: Environmental Justice and Roma Minority. Budapest; New York: Central European University Press, 237 pp.

 

FILČÁK, Richard, 2012. Environmental Justice and the Roma Settlements of Eastern Slovakia: entitlements, land and the environmental risks. In Sociologický časopis, 48 (3): 537-562.

 

FILČÁK, Richard. 2012. Spoločnosť trhu a environmentálna politika: aktéri a konflikty. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 302 s.

 

FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. 2012. Social solidarity, human rights and Roma: unequal access to basic resources in Central and Eastern Europe. In Reinventing Social Solidarity across Europe. Bristol: The Policy Press, p. 227-249.

 

FILČÁK, Richard. 2013. Another Brick in the Wall: ghettos, spatial segregation and Roma ethnic minority in the central and Eastern Europe. In Rethinking Urban Inclusion: spaces, mobilizations, interventions. Nancy Duxbury, Editor, Co-editors: Goncalo Canto Moniz, Gianluca Sgueo. Coimbra: Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, s. 413-428. ISSN 2192-908X.

 

FILČÁK, Richard. 2010. Migration to Contaminated Sites: migrants’ settlements in central and eastern Europe built-in places with high environmental and social vulnerability. In Environment, Forced Migration and Social Vulnerability. Editors Tamer Afifi, Jill Jäger. London: Springer, s. 133-143. ISBN 978-3-642-12415-0.

 

HARPER, Krista - STEGER, Tamara - FILČÁK, Richard. 2009. Environmental Justice and Roma Communities in Central and Eastern Europe. In Environmental Policy and Governance, vol. 19, no. 4, pp. 251-268. ISSN 1756-932X.