ProCeSI / Náš tím / Alexander Mušinka

Mgr. Alexander Mušinka, PhD. (1969)

kultúrna antropológia

 

Kontakt: alexander.musinka@gmail.com

 

Vyštudoval etnológiu a históriu na FFUK v Prahe kde aj obhájil doktorskú prácu. Pracuje ako vedecký pracovník na Ústave rómskych štúdií Prešovskej univerzity, na ktorej aj prednáša. Externe tiež prednášal aj na FSEV UK Bratislava. Dlhodobo sa venuje problematike Rómov a Rusínov-Ukrajincov prioritne na Slovensku z historického a kultúrne antropologického hľadiska.

 

Pôsobil ako poradca na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR a Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Je (spolu)autorom niekoľkých publikácii, zborníkov a vedeckých prác (Rómska marginalita, Stará tehelňa, Drogy v rómskych komunitách Prešovského kraja, Národnostná menšina pred zánikom? Podarilo sa, (Ne)legálne osady, Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 a iné). Je aktívny v MVO sektore. Participoval na mnohých výskumných, mimovládnych a rozvojových projektoch (kanadsko-slovenský rozvojový Projekt Svinia, Atlas rómskych komunít na Slovensku, výskum drogovej situácie v rómskych komunitách v Prešovskom kraji a iné).

 

Z publikačnej činnosti:

(2014) Mušinka, A. ‒ Škobla, D. ‒ Hurrle, J. ‒ Matlovičová, K. ‒ Kling, J.  Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013. Bratislava, UNDP, 2014. 120 str. ISBN 978-80-89263-18-9

(2013) (eds.) Vladimír Benč – Tomáš Hrustič – Timea Kardos – Alexander Mušinka: Teoretické a praktické otázky politickej participácie Rómov  na lokálnej úrovni. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. (Zborník bol vydaný v rámci projektu „Tolerancia v každom z nás“. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.)

(2012) Mušinka Alexander: Podarilo sa. Príklady úspešných aktivít na úrovni samospráv smerujúcich k zlepšeniu situácie Rómov. Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012. 216 str. 

(2011) Mušinka Mikuláš – Mušinka Alexander: Národnostná menšina pred zánikom? Štatistický prehľad rusínsko-ukrajinských obcí na Slovensku v rokoch (1773) 1881 – 2011. Prešov, Minoritas – AUS – PU – CAV, 2011. 620 str.

(2007) Drogy v rómskych komunitách Prešovského kraja. Prešov: Centrum antropologických výskumov, 2007. - 137 s.

(2006) O skrytých rizikách rómskych integračných projektov. In: ed. Zuzana Kusá - Roman Džambazovič: Chudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah slovenskej spoločnosti k chudobe, Bratislava 2006

(2006) ed. Alexander Mušinka: Stará tehelňa – súčasný stav a možnosti riešenia. Prešov 2006 [Editor zborníka]

(2004) Rómovia v Prešovskom kraji. In: (ed.) Štefan Šutaj – Národ a národnosti, Vyd. Universum, Prešov, 2004, str. 278-286

(2004) ed. David Scheffel – Alexander Mušinka: Rómska marginalita. [Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Zisťovanie marginality a integrácie medzi znevýhodnenými skupinami]. Prešov, CAV, 2004.

(2003) Bývanie Rómov. In: ed. Michal Vašečka: Čačipen pal o Roma – Súhran spáva o Rómoch na Slovensku, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2003, str. 631-656