ProCeSI / Náš tím / Branislav Šprocha

RNDr. Branislav Šprocha, Ph.D. 

demografia, vzdelávanie

 

Kontakt: branislav.sprocha@gmail.com

 

Absolvoval magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v odbore demografia a demo-geografia (2006). V roku 2011 ukončil doktorandské štúdium v programe demografia. Od roku 2007 je vedecko-výskumným pracovníkom Inštitútu informatiky a štatistiky vo Výskumnom demografickom centre v Bratislave a od roku 2009 vedeckým pracovníkom Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied. V roku 2015 sa stal vedúcim Výskumného demografického centra v Bratislave pri INFOSATe. Za publikačnú činnosť a ďalšie aktivity v odbore demografia mu v roku 2012 bola Českou demografickou spoločnosťou udelená cena prof. Šauera.

 

Je členom Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti, Českej demografickej spoločnosti a Európskej asociácie pre populačné štúdie.

 

V oblasti demografie sa špecializuje na problematiku rodinného správania, populačného vývoja Slovenska a jeho dopadov na spoločnosť. Okrem toho sa venuje tiež analýze vybraných populačných štruktúr, reprodukčného správania rómskeho obyvateľstva na Slovensku a otázkam populačného prognózovania. Je autorom a spoluautorom celkovo 13 vedeckých monografií vydaných v domácich i zahraničných vydavateľstvách a ďalších takmer 120 publikačných jednotiek. Prednáša 5 predmetov súvisiacich s problematikou demografie na Filozofickej a Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Bol a je riešiteľom niekoľkých grantových úloh (APVV, VEGA).

 

Vybrané publikácie:

ŠPROCHA Branislav 2014. Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného vývoja. Bratislava: OFPRINT JH, 177 s., ISBN 978-80-89037-38-4

ŠPROCHA Branislav - VAŇO Boris - BLEHA Branislav 2014. Prognóza vývoja rodín a domácností na Slovensku do roku 2030. Bratislava: EKONÓM

ŠPROCHA Branislav - VAŇO Boris - BLEHA Branislav 2013. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch Slovenskej republiky do roku 2035. Bratislava: FABER, 97 s., ISBN 978-80-89019-25-0

ŠPROCHA Branislav 2013. Transformácia ľudských zdrojov na Slovensku a projekcia ich očakávaného vývoja. Bratislava: EKONÓM, 155 s., ISBN 978-80-225-3775-9

ŠPROCHA, Branislav 2012. Generačná analýza plodnosti rómskych žien. Demografie, 54, 1,

ŠPROCHA, Branislav 2012. Úmrtnosť a zdravotný stav rómskej populácie na Slovensku, 1. časť. Slovenská štatistika a demografia, roč. 22, č. 2, s. 86 – 101

ŠPROCHA, Branislav 2012. Úmrtnosť a zdravotný stav rómskej populácie na Slovensku, 2. časť. Slovenská štatistika a demografia, roč. 22, č. 3, s. 18 – 32

ŠPROCHA, Branislav 2011. Health Status of Roma Population in Slovakia. Demografie, 53, 4, s.293-303.

ŠPROCHA, Branislav − POTANČOKOVÁ, Michaela 2008. Potratovosť vo vybraných rómskych komunitách na Slovensku. Demografie, 50, 1, s.32-41.

ŠPROCHA, Branislav 2008. Úmrtnosť rómskej populácie na Slovensku. Demografie, 50, 4, s.276-287.

ŠPROCHA, Branislav 2007. Plodnosť Rómov na Slovensku. Demografie, 49, 3, s.191-201.