ProCeSI / Náš tím / Boris Vaňo

Boris Vaňo

Demografia

 

Kontakt: boris.vano55@gmail.com

 

Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave (1975-1978). V období 1988-1989 absolvoval postgraduálne štúdium z demografie na Karlovej Univerzite v Prahe. Od roku 1980 pracuje v INFOSTATe ako výskumný pracovník v oblasti demografie. V období 2000- 2014 bol vedúcim Výskumného demografického centra.

Je členom Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti, Českej demografickej spoločnosti, Európskej asociácie pre populačné štúdie a Medzinárodnej únie pre vedecké štúdium populácie. V období 2006-2010 bol podpredsedom Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti pre demografiu.

Špecializuje sa na hodnotenie populačného vývoja, demografické prognózy a populačnú politiku. Vyučuje demografiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Vybrané publikácie:

 

Bleha, B., Šprocha, B., Vaňo, B. 2014. Prognóza vývoja rodín a domácností na Slovensku do roku 2030. Bratislava, Prognostický ústav SAV, 128 s., ISBN 978-80-225-3961-6.

Bleha, B., Šprocha, B., Vaňo, B. 2013. Prognóza populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060. Bratislava, INFOSTAT, 81 s., ISBN 978-80-89398-23-2,

Bleha, B., Šprocha, B., Vaňo, B. 2013. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2035. Bratislava, INFOSTAT, 92 s., ISBN 978-80-89019-25-0.

Vaňo, B. 2007. Rómovia na Slovensku a v Česku s výhľadom na najbližšie desaťročia. In: Česko-slovenská historická ročenka 2007.

Bleha, B., Vaňo, B. 2007. Niektoré teoretické a metodologické aspekty populačnej politiky a náčrt jej koncepcie pre SR. Sociológia, 39 (1), s. 62-80.

Mészáros, J., Vaňo, B. 2004. Reprodukčné správanie obyvateľstva v obciach s nízkym životným štandardom. Bratislava, INFOSTAT, 32 s.

Vaňo, B. 2004. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025. Bratislava, INFOSTAT, 98 s.

Vaňo, B. 2004. Rómske deti z pohľadu demografie. In: Salner, A. (ed.): Rómske deti v slovenskom školstve. Bratislava, SGI, ISBN 80-89041-81-7, s.25-32.

Vaňo, B. (ed.). 2002. Prognóza vývoja obyvateľstva SR do roku 2050. Bratislava, INFOSTAT, 121 s.

Vaňo, B. 2002. Prognóza vývoja rómskeho obyvateľstva v SR do roku 2025. Bratislava, INFOSTAT, 38 s.

Haviarová, E, Vaňo, B. 2002. Demografické trendy rómskej populácie. In: Vašečka, M. (ed.): Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, ISBN 80-889-3541-5, s. 475-502.

Vaňo, B. 2001. Odhad počtu Rómov na Slovensku. Sociológia, 33 (5), s. 509 – 512.