ProCeSI / Náš tím / Viera Bačová

prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.

Kontakt: viera.bacova@savba.sk

Viera Bačová je profesorkou psychológie, prednáša na Univerzite Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied v Bratislave. Súčasne pracuje ako výskumníčka na Ústave experimentálnej psychológie, Slovenská akadémia vied, v rokoch 2007 až 2015 viedla tento ústav ako jeho riaditeľka. K jej viacročným výskumným záujmom patrili témy interpersonálne poznávanie, identita (etnická, rodová, generačná), sociálny kapitál, kvalita života, metodologické otázky v psychológii a sociálnych vedách. V súčasnosti sa najviac zaoberá experimentálnym skúmaním procesov posudzovania a rozhodovania.