Výskum / Projekty VEGA / Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja

Vega č. 2/0089/15

Doba riešenia projektu: 01/2015 - 12/2018

Názov projektu: Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja.

Anotácia:
Kohézne politiky sú spojené s rozsiahlymi investíciami, ktorých cieľom má byť vytváranie pracovných miest, riešenie problému zmeny klímy a znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia (Stratégia EÚ 2020). Ich prierezovou prioritou v SR sú marginalizované rómske komunity (MRK). Kľúčovými otázkami je účinnosť aplikovaných prístupov (definovaná ako rozsah, v akom sa podarilo dosiahnúť kvalitatívne zmeny) a ich funkčnosť (definovaná ako rozsah, v akom viedli k výsledkom, ktoré sú v súlade s identifikovanými sociálno-ekonomickými a environmentálnymi problémami). Hlavným cieľom projektu je analyzovať impakty a  efektivitu prijímaných opatrení pomocou kvantitatívnych a kvalitatívnych metód. V prvom kroku bude rozpracovaná metodológia hodnotenia, založená na teoretických východiskách (Theory-based impact approach),  kombinovaná s porovnávacím prístupom (Counterfactual impact approach). Vypracovaná metodológia hodnotenia impaktov kohéznych politík bude následne prakticky aplikovaná v kvalitatívnom terénnom výskume.

Vedúci projektu: Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.

Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Alena Rochovská, PhD.

Spoluriešitelia:
Ing. Richard Heriban, PhD.
RNDr. Dušana Dokupilová