Výskum / Projekty VEGA / Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe

VEGA č. 2/0117/15

Názov projektu: Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe

Doba riešenia projektu: 01/2015 - 12/2017

Anotácie:
Hlavným predmetom skúmania projektu je úloha ekonomických aktérov pri tvorbe a implementácii hospodárskych politík, previazanosť vzťahov medzi koordináciou ekonomických aktérov a procesmi demokratického rozhodovania, a dopady týchto vzťahov na  hospodárske politiky. Identifikácia a analýza týchto vzťahov bude skúmaná v širšom teoretickom rámci, ktorý prepojí teóriu variácií  kapitalizmu s teóriou variácií demokracií cez koncept korporativizmu a empirické skúmanie jeho podôb a miery v strednej Európe . Okrem analýzy tradičných oblastí hospodárskych politík sa projekt  pokúsi prepojiť tieto teoretické rámce cez  vysvetľovanie hospodárskych výstupov a výsledkov na úrovni firiem a jednotlivcov.

Vedúci projektu: Mgr. Pavol Baboš, MSC., PhD.

Spoluriešitelia:
prof. PhDr. Darina Malová, CSc.
Mgr. Branislav Dolný, PhD.
Ing. Martina Chrančoková
Ing. Katarína Karasová