Výskum / Medzinárodné projekty / Projekt Horizont 2020 - YMOBILITY

Horizont 2020

Číslo projektu: 649491.

Názov projektu:
Mobilita mladých: maximalizovanie príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Youth  mobility:  maximising  opportunities  for  individuals,  labour  markets  and  regions  in  Europe – YMOBILITY.)

Doba riešenia: 03/2015 - 02/2018

Zodpovedný vedúci projektu:  doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.

Spoluriešitelia:
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.
Ing. Katarína Karasová
Ing. Martina Chrančoková

Web: www.ymobility.eu

Facebook