Výskum / Projekty APVV / Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie

APVV-15-0526

Názov projektu: Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie

Doba riešenia: 1.07.2016 - 30.06.2020

Abstrakt:
Téma Troch kráľov predstavuje otvorenie pôvodného hebrejského horizontu Evanjelia, vďaka čomu po stáročia rezonovala a rezonuje v kultúre mnohých krajín. Na pôde európskej kultúry možno sledovať jej vývoj a rozmanitosť, charakterizovaný prežívaním východiskových prvkov a motívov v rôznych kultúrnych vrstvách. Jej umeleckú podobu možno zaznamenať, doložiť a študovať z hľadiska rôznych disciplín. V predloženom projekte dominujú dejiny a teória divadla, hudby a výtvarného umenia. Každá z uvedených disciplín disponuje vlastnou metodologickou tradíciou, pričom interdisciplinárny dialóg – vrátane dialógu s biblistom, ktorý je členom tímu – umožní otváranie nových perspektív práve tam, kde sa stretávajú rôzne mediálne reprezentácie presne vymedzenej témy skúmania pri dotváraní konkrétnej historickej podoby úcty, pripomínania, rituálnych praktík či divadelných predstavení.

Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Ivan Gerát, CSc. - Ústav dejín umenia SAV

Spoluriešiteľ: PhDr. Anna Hlaváčová, CSc. - Centrum spoločenských a psychologických vied SAV