Výskum / Projekty APVV / Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách

Číslo: APVV-14-0324

Názov projektu: Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách

Doba riešenia: od 1.7.2015 do 28.9.2018

Anotácia:
Cieľom projektu je poskytnúť vedecké informácie využiteľné pre tvorbu politík trhu práce. Konkrétne sa projekt zameriava na tri oblasti politiky trhu práce, ktoré sú vzájomne prepojené čo je potrebné zohľadňovať aj pri tvorbe politík. Ide o oblasť sociálnej pomoci, kde autori plánujú hľadať optimálny scenár nastavenia systému garancie minimálneho príjmu pomocou mikro - simulačného prístupu. Druhou oblasťou je oblasť aktívnej politiky trhu práce, kde autori plánujú aplikovať najmodernejšie techniky vyhodnocovania účinkov jednotlivých opatrení kontrafaktuálnym spôsobom. Treťou oblasťou je oblasť prognózovania vývoja a štruktúry slovenského trhu práce, kde bude ďalej rozpracovaný už existujúcim model štruktúry slovenského trhu práce, ktorého výstupy budú publikované v pravidelných správach monitorujúcich situáciu na slovenskom trhu práce.

Riešiteľské organizácie: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Ekonomický ústav SAV, Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta

Zodpovedný riešiteľ: JUDr., Mgr. Lubyová Martina, PhD. (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV)

Spoluriešitelia:
Ing. Katarína Karasová (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV)
Mgr. Pavol Baboš, PhD. (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV)
Ing. Ivana Studená, PhD. (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV)
Mgr. Miroslav Štefánik, PhD. (Ekonomický ústav SAV)
Ing. Marek Radvanský, PhD. (Ekonomický ústav SAV)
Mgr. Tomáš Miklošovič, PhD. (Ekonomický ústav SAV)
Ing. Ivan Lichner, PhD. (Ekonomický ústav SAV)
Ing. Veronika Hvozdíková, PhD. (Ekonomický ústav SAV)
Mgr. Daniel Gerbery, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta)