Výskum / Medzinárodné projekty / Projekt Horizont 2020 - ENLIVEN

Číslo projektu: 693989

Horizont2020: ENLIVEN, Podpora celoživotného vzdelávania  pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu

Doba riešenia projektu: od 1.10 2016 – 30.9. 2019

Vedúci projektu na CSPV:Ing. Ivana Studená, Ph.D.,

Spoluriešitelia:

Mgr. JUDr. Martina Lubyová, Ph.D.
Mgr. Denisa Fedáková, Ph.D.
Ing. Richard Heriban, Ph.D.
Ing. Katarína Karasová
Mgr. Miroslav Štefánik, Ph.D.
Mgr. Gabriel Weibl, Ph.D.

Partneri:   
The University of Nottingham, United Kingdom
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Universidad De La Iglesia De Deusto, Spain
Institute for the Study of Societies and Knowledge Bulgaria
Aarhus Universitet, Denmark
Centre for social and psychological sciences IF SAS, Slovakia
The University of Edinburgh, United Kingdom
3s Unternehmensberatung Gmbh, Austria
Tallinn University, Estonia
University of Melbourne, Australia

Ťažiskovým zámerom projektu je vytvoriť inovatívny model a mechanizmus pre podporu diskusie,  tvorby a vyhodnocovania politík celoživotného vzdelávania, so záberom na potreby dnešných mladých dospelých a pri uplatňovaní teoretických a empirických stanovísk sociálnych a informačných vied. Projekt vyprodukuje empiricky podloženú analýzu kde kedy a akým spôsobom boli politiky celoživotného vzdelávania efektívne a bude vytvorený počítačový inteligentný systém pre podporu tvorby týchto politík.

Ciele projektu:

- Zmapovať a kriticky vyhodnotiť kľúčové časti programov realizovaných na európskej (EÚ), národnej a regionálnej úrovni pre podporu prístupu k vzdelávaniu a účasti na vzdelávaní dospelých v rámci vylúčených skupín a tých, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením.

- Vyhodnotiť vplyv „systémových charakteristík“ (primárneho vzdelania a vzdelávania dospelých, trhu práce, ekonómie a sociálnej ochrany) na celkové miery účasti (celkovo  a v rôznych segmentoch trhov vzdelávania dospelých) a na distribúciu účasti na vzdelávaní dospelých (so špeciálnym odkazom na znevýhodnených mladých dospelých, a s použitím rodovo-citlivých prístupov).

- Vyhodnotiť úlohu celoživotného vzdelávania pri rozvoji produktívnej, efektívnej a konkurencie-schopnej ekonomiky skúmaním toho, aký potenciál učenia a aká inovačná kapacita existujú na pracoviskách, aké organizačné modely podporujú inovačné schopnosti a inovačne zamerané učenie, a ako sú vzdelávacie aktivity efektívne.

- Identifikovať a mapovať povahu a dostupnosť dát o celoživotnom vzdelávaní ako aj učení sa dospelých a integrovať tieto údaje s novými výskumnými poznatkami z projektu ENLIVEN a za využitia ‚data mining‘, založiť bázu vedomostí pre rozvoj Inteligentného Systému pre Podporu Rozhodovania (IDSS, Intelligent Decision Support System), ktorý podporí tvorbu politík.

- Navrhnúť a implementovať IDSS, a testovať ako sa by sa tento systém mohol adaptovať na nové znalosti a učiť sa z informácií vytvorených interaktívnym používaním IDSS užívateľmi.

- Identifikovať potenciál učenia sa a inovačnú kapacitu, ktoré existujú v rámci pracovísk, aké organizačné modely podporujú inovačné schopnosti a inovačne zamerané učenie, a ako sú vzdelávacie aktivity efektívne.