Bulletin PÚ SAV

V nadväznosti na prácu v oblasti využitia analýzy časových radov pre prognózovanie základných ukazovateľov trhu práce v SR, ktorá bola prezentovaná na seminári CE CESTA na PÚ SAV v apríli 2012, kolektív autorov prof. E. Rublíková, Ľ. Gajdošová a M. Lubyová pristúpil k publikovaniu pravidelného Bulletinu PÚ SAV „Trh práce: vývoj a prognózy“. Bulletin poskytuje základné prehľady o dlhodobom a krátkodobom vývoji základných ukazovateľov trhu práce v SR, zaujímavé fakty, ako aj krátkodobé prognózy vývoja na základe časových radov mesačných  a štvrťročných údajov. Prvé číslo bulletinu (jún 2012) obsahovalo prognózy vývoja mesačných hodnôt časových radov do konca roka 2012. Najväčšiu spoľahlivosť dosahujú odhady v prvom prognózovanom štvrťroku. Prognózy mesačných časových radov sú aktualizované štvrťročne a zverejňované v ďalších číslach bulletinu na webových stránkach Prognostického ústavu SAV v rámci projektu: Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách, číslo projektu: APVV-14-0324

 

január 2018

október 2017

jún 2017

apríl 2017

január 2017

október 2016

jún 2016

apríl 2016

január 2016

september 2015

jún 2015

apríl 2015

január 2015

október 2014

jún 2014

apríl 2014

január 2014

október 2013

jún 2013

apríl 2013

január 2013

september 2012

jún 2012