Výskum / Projekty VEGA

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied

Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja
Doba riešenia projektu: 01/2015 - 12/2018

Dialóg Východu a Západu v 15. storočí z pohľadu performatívnych štúdií.
Rekonštrukcia divadelných predstavení na základe dochovaných textových a obrazových prameňov
 
Doba riešenia projektu: 01/201​6​-12/201​8​

Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe
Doba riešenia projektu: 01/2015 - 12/2017

Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev
Doba riešenia projektu: 01/2014 - 12/2017

Finančná stabilita a udržateľnosť hospodárskeho rastu Slovenska v podmienkach globálnej ekonomiky
Doba riešenia projektu: 01/2013 - 12/2016

Socio-ekologické faktory strategického plánovania a manažmentu krajiny v podmienkach demokracie a trhovej ekonomiky
Doba riešenia projektu: 01/2011 - 12/2014  (na PÚ SAV: 01/2011 - 07/2012)

Dostupnosť energie v závislosti na sociálnej situácii domácností: Sociálne - environmentálne aspekty distribúcie rizík a dopadov a prognózovanie trendov v energetickej chudobe.
Doba riešenia projektu: 01/2011-12/2014

Štrukturálna adaptácia malej otvorenej ekonomiky
Doba riešenia projektu : 01/2010-12/2013

Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín EÚ.
Doba riešenia projektu : 01/2009-12/2012

Strategické myslenie v informačnom veku a umenie tvorby scenárov
Doba riešenia projektu: 2006-2008

Globalizácia, regionalizácia a podnikateľské prostredie (perspektívy a stratégie rozvoja)
Doba riešenia projektu: 2006-2008

Globálny pohyb kapitálu a vývoj národnej ekonomiky
Doba riešenia projektu: 2006-2008

Inovačná politika v znalostnej ekonomike
Doba riešenia projektu: 2006-2008