Výskum / Medzinárodné projekty / Projekt RUBICODE - 6. RP EÚ

Názov projektu: Ochrana biodiverzity dynamických ekosystémov

Rationalising Biodiversity Conservation in Dynamic Ecosystems

Doba riešenia: 09/2006 - 02/2009

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD.

Číslo projektu: 036890

 

Anotácia projektu

Cieľom projektu RUBICODE je reagovať na dynamiku globalizačných procesov a ich vplyvu na unikátne územia ochrany prírody na úrovni EU, predovšetkým stupňujúci sa tlak na ekonomické využitie týchto území. So zapojením interdisciplinárnych inovačných teoretických prístupov vytvoriť predpoklady pre úspešný proces adaptácie existujúcich stratégii a politík ochrany prírody v EÚ. V prípade projektu RUBICODE je týmto prístupom koncept dynamických ekosystémov.

 

Riešiteľský kolektív

Hlavný riešiteľ: Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Veronika Chobotová, Ing. Vladimír Baláž, PhD.
Technická pomoc: Helga Mrenová

Partneri

1University of OxfordUOXF.AFUK
2ALTERRA Wageningen URALTERRANetherlands
3Median SCPMEDIANSpain
4Prospex bvbaPROSPEXBelgium
5University of LundULUNDSweden
6University of AegeanEREOPEGreece
7Université catholique de LouvainUCLBelgium
8Slovak Academy of Sciences, Institute for ForecastingIF-SASSlovakia
9University of Duisburg-EssenUDEGermany
10Universidade de CoimbraIAV-UCPortugal
11Rothamsted ResearchRResUK
12Centre National de la Recherche ScientifiqueCNRSFrance
13University of SalzburgUSBGAustria
14University of TartuUTEstonia
15Institute of Environmental and Landscape Management, St. Istvan UniversityIELM-SIUHungary
16NERC Centre for Ecology and HydrologyNERC-CEHUK
17UFZ Centre for Environmental ResearchUFZGermany
18Swedish University of Agricultural SciencesSLUSweden
19University of StellenboschUSSouth Africa
20Instituto Multidisciplinario de Biologia Vegetal, CONICET and Universidad Nacional de CórdobaIMBIVArgentina
21Charles Sturt UniversityCSUAustralia
22Lincoln UniversityLincolnNew Zealand
23US Geological SurveyUS USGSUS


Aktivity

Cieľom projektu RUBICODE je reagovať na dynamiku globalizačných procesov a ich vplyvu na unikátne územia ochrany prírody na úrovni EU, predovšetkým stupňujúci sa tlak na ekonomické využitie týchto území. So zapojením interdisciplinárnych inovačných teoretických prístupov vytvoriť predpoklady pre úspešný proces adaptácie existujúcich stratégii a politík ochrany prírody v EÚ. V prípade projektu RUBICODE je týmto prístupom koncept dynamických ekosystémov a ekosystémových služieb. Tieto služby zahrnujú poskytovanie potravy, palív, regulovanie kvality vôd a ovzdušia, ochranu proti povodniam a erózii, ochranu proti škodcom, rekreáciu, ekoturizmus a mnohé ďalšie. Definovanie a oceňovanie týchto služieb napomáha vnímaniu ich hodnoty a odhadu výdavkov v prípade ich poškodenia. Tento prístup umožňuje racionálny prístup k politike na minimalizácie škôd na biologickú diverzitu. (www.rubicode.net)

Riešiteľský kolektív
Hlavný riešiteľ: Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Veronika Chobotová, PhD., Ing. Vladimír Baláž, PhD. DrSc., Mgr. Richard Filčák, PhD.
Technická pomoc: Helga Mrenová
Doba riešenia: 09/2006 – 08/2009

Aktivity riešiteľského kolektívu

Riadenie WP3 Socio-ekonomické a environmentálne podmienky dynamiky ekosystémov,
Spoluautorstvo na projektovej správe a 2 vedeckých článkoch v Biodiversity and Conservation (IF:1,49).
Organizácia transdiciplinárnej participačnej hry (Market based policy for ecosystem services): HAP prístup (Hunsberger, Kenyon 2008). Inovatívna metóda interaktívneho skúmania recipročného vzťahu ekostémových služieb a spoločnosti. Aplikácia metódy podporuje prenos poznatkov a proces učenia vedeckých kolektívov a odborníkov z praxe plánovania a rozhodovania.

Pracovné stretnutia

Workshop 1: Hodnotenie a monitoring ekosystémov – koncepty, politika a indikátory; 03/2007; DE
Workshop 2: Ohrozenia biodiverzity a tvorba politiky; 05/2007; BE
Workshop 3: Ekosystémové služby a zmeny biodiverzity; 02/2008; SE
Workshop 4: Manažment a politika ochrany prírody – dynamický prístup pre poskytovanie ekosystémových služieb; 04/2008; SL
Workshop 5: Budúcnosť výskumu ekosystémových služieb a biologickej diverzity; 01/2009; DE

 

Závery projektu

Biologická diverzita ovplyvňuje zabezpečovanie ekosytémových služieb, od ktorých je ľudská spoločnosť závislá. Interakcia biodiverzita-ekosystémové služby- spoločnosť je komplexná. Neustále sa stupňujúci tlak na ekosystémy a ekosystémové služby si vyžaduje interdisciplinárny prístup vzájomne prepojených socio-ekologických systémov.

Pracovná náplň

WP1: Ohrozenie a opatrenia: prepojenie aktérov a politiky
WP2: Koncept dynamických ekosystémov a ekosystémových služieb
WP3: Socio-ekonomické a environmentálne podmienky dynamických ekosystémov (UoE, IF SAS)
WP4: Rámcová štruktúra pre testovanie indikátorov
WP5: Rámcová štruktúra pre spojenie ekosystémových služieb a biologické charakteristiky
WP6: Stratégie ochrany prírody (výsledky z WP 1-5)
WP7: Priority pre politiku ochrany biodiverzity, ekosystémov a krajiny
WP8: Budúcnosť výskumu (výsledky z WP 1-7)
WP9: Koordinácie projektu a propagačné aktivity

Odporúčania

Zlepšenie všeobecných znalostí o ekosystémoch, ich dynamík a ľudskej závislosti od ekosystémových služieb; prepojenie expertov (vedcov a ochrancov prírody) a politikov; integrácia prístupu ekosystémových služieb do politík vedomostnej spoločnosti.

Organizované aktivity a vlastný prínos

HORIZONTY ROZVOJA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI - Konferencia k 20. výročiu vzniku PÚ SAV, 24.9.2010.

Účasť na 8th International Conference of the European Society for Ecological Economics. Ljubljana, Slovenia. Pracovníci PÚ prednesli nasledujúce príspevky:

Diskusné semináre

Spoločenské aspekty globálnych environmentálnych zmien, 25. 11. 08

Diskusný seminár “Inovácie a regióny”, 25.2.2008

Medzinárodný seminár “Inštitúcie a transformácia”, 10.12.2007

 

Publikačná činnosť

Monografie

Baláž, V., Kluvánková-Oravská
, T., Zajac, Š. 2007 Inštitúcie a ekonomická transformácia. VEDA (ISBN 978-80-224-0960-5).

FILČÁK, R., KLUVÁNKOVÁ – ORAVSKÁ, T.,   NEMCOVÁ , E. . 2010. Horizonty rozvoja slovenskej spoločnosti . VEDA (forthcoming in 2010).

 

Články

Dawson T., Rounsevell M., Kluvánková-Oravská T., Chobotová V., A.Stirling 2010. Dynamic properties of complex adaptive ecosystems: implications for the sustainability of service provision. Biodiversity and Conservation. Volume 19 (10): 2843–2853 (IF: 2.,04)

Harrington R., Dawson T., Feld C., Haslett J., Kluvánkova-Oravská T., Kontogianni A., Lavorel S., Luck G., Rounsevell M., Samways M., Skourtos M., Settele J., Zobel M., Harrison P., 2010. Ecosystem services and biodiversity conservation: concepts and a glossary. Biodiversity and Conservation. Volume 19 (10): 2773-2790 (IF: 2.,04)

Baláž, V. 2008. Population dynamics of the communication technologies, Journal of Economics, Vol. 56, No. 2, pp. 113-131

HARPER, K, STEGER, T., FILČÁK, R. 2009. Environmental Justice and Roma Communities in Central and Eastern Europe, Environmental Policy and Governance Vol. 19, pp. 251–268.

Kapitoly:

FILČÁK, R. 2010. Concept of “energy poverty” and multi- dimensional perspectives of social inequalities and their impacts: Case of the Czech and Slovak republics. In Energy for Sustainable Development, Vol. II, Reinhard Haas and Jiřina Jílková (eds.),, Prague: Karolinum Press. (forthcoming in 2010).

FILČÁK, R. 2010. Local governance and the problem of marginalised people: The case of the Roma ethnic minority. In From post-communism to the European Union. An attempt at the balance of Polish local government, Bondyra, K., Szczepański, M., and Śliwa, P. (Eds.). Peter Lang Press. (forthcoming in 2010).

FILČÁK, R. 2010. Migration to contaminated sites: Migrants’ settlements in Central and Eastern Europe built in places with high environmental and social vulnerability. In Environment, forced migration and social vulnerability. Edited by Tamer Afifi and Jill Jäger. Berlin: Springler Verlag.