Výskum / Medzinárodné projekty / Projekt EURO-COOP - 6. RP EÚ

Názov projektu: Hodnotenie dopadu a mapovanie regionálnych inovačných politík. Európska spolupráca pre trvaloudržateľné regionálne inovácie

Regional Innovation Policy Impact Assessment and Benchmarking Process: European Cooperation for Sustainable Regional Innovation

Doba riešenia: 06/2005 - 02/2008

Zodpovedný riešiteľ: do 31.12. 2006 - Mgr. Tatiana Kluvánková -Oravská, PhD
2007-2008- Ing. Edita Nemcova, PhD.

Číslo projektu: 517541

Viac na:www.iccr-international.org/euro-coop/

Anotácia projektu: Hlavným cieľom projektu EURO-COOP je vytvorenie systému hodnotenia dopadu regionálnych politík, použiteľných v rôznych topických úrovniach a vo všetkých regiónoch EÚ. Predpokladom projektu je využiť pilotné štúdie reprezentatívnych regiónov EÚ k stimulácii regionálnych inovácií a adaptačného procesu relevantných politík.

V roku 2005 PÚ SAV, v zastúpení Mgr. Tatiany Kluvánkovej-Oravskej, PhD., pracuje ako spolu-koordinátor WP2: Development of regional innovation policy impact assessment, na vývoji metodiky projektu hodnotenia dopadu politík regionálnych inovácií, ktorá je v súèasnosti v procese internej diskusie.

V rámci vedeckého programu projektu zabezpečuje PÚ SAV uplatnenie vytvorenej metodiky v regióne Bratislavského samosprávneho kraja ako nového regiónu EÚ a zároveň participuje na realizácii prípadovej štúdie metropolitného regiónu Viedeň-Bratislava-Györ. V rámci testovania metodických prvkov PÚ SAV v roku 2005 skoordinoval a zostavil regionálny profil Bratislavského samosprávneho kraja. V roku 2006 prebiehali nosné práce na WP2: vývoji metód hodnotenia regionálnych inovačných politík. Ich premetom je originálna metodika hodnotenia inovačných politík regiónov EÚ, s očakávaným prínosom v oblasti inovácie metodických prístupov, ako i príspevku k zvýšeniu absorbčnej kapacity regiónov EÚ pre inovačné aktivity. Výsledkom sú dve správy projektu: Regionálne inovačné stratégie a hodnotenie inovačných politík (Deliverable 6 - Peprot about the impact assessment of RIS/RITTS regions and other regional innovation strategies) a Model hodnotenia regionálnych inovačných politík (Deliverable 10 - Regional innovation policy impact assessment scheme).

V roku 2007 sa v rámci WP3 uskutočnilo testovanie metodiky vyvinutej v praxi formou dotazníkového prieskumu a riadených rozhovorov. V septembri 2007 Prognostický ústav SAV zorganizoval 5. regionálny workshop projektu, ktorého hlavnou témou bolo hľadanie súvislostí medzi operačnými programami na obdobie 2007-2013 a regionálnymi inovačnými stratégiami.

V rámci zabezpečenia spätnej väzby Prognostický ústav usporiadal dňa 21.11.2007 okrúhly stôl na tému regionálnych inovačných stratégií a hodnotenia ich dopadu. Pozvaní boli predstavitelia príslušných ministerstiev, regionálnych rozvojových agentúr a BSK, ktorí boli oboznámení s najdôležitejšími závermi testovania metodiky RIPIA. Ich podnety a námety budú využité formulácii odporúčaní pre tvorbu relevantných politík. Najdôležitejšie výsledky projektu boli prezentované na diskusnom seminári „Inovácie a regióny“, ktorý sa konal v Bratislave dňa 25.2.2008.

Riešitelia projektu:

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Edita Nemcová, PhD.
Spoluriešiteľ:
hosť. doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.
Ing. Vladimír Baláž, PhD.
Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD.

Partneri:

Oddelenie regionálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja, Ing. Jarmila Paršová.

Publikačná činnosť:

Baláž, v. - Kluvánková-Oravská, T.  Zajac, Š.: Conceptual economic issues of regional innovations. www.iccr-international.org/euro-coop.
Baláž, V. - Kluvánková-Oravská, T. (2006): Conseptual Economic Issues of Regional Innovations, Ekonomický časopis, Vol. 54, No 9
Baláž, V. – Kluvánková – Oravská, T. – Zajac, Š.: Inštitúcie a ekonomická transformácia. Bratislava: VEDA 2007, 133 s. ISBN 978-80-224-0960-5
Baláž, V. – Kluvánková – Oravská, T. – Nemcová, E.: Regional Synthesis Report – Slovakia, April 2007. www.iccr-international.org/euro-coop
Baláž, V, - Kluvánková – Oravská, T. - Nemcová E.: Bratislava Region - Unlocking Innovation Potential. Fifth Regional Workshop, 25 September 2007, Hotel Echo, Bratislava, Slovak Republic. www.iccr-international.org/euro-coop
Newsletter Nr. 6: Report on RIPIA Demonstration in Bratislava region. www.iccr-international.org/euro-coop

Účasť pracovníkov projektu na konferenciách:

First EURO-COOP Workshop: 27.6.–1.7. 2005 Paríž.

Hlavné workshopy:
1. 13.9.-14.9.2006 Manchester, Veľká Británia

Regionálne workshopy:
The First Regional Workshop, 30 november 2005, Technology Foundation Berlin: Štefan Zajac: First Technology Foresight in the Slovak Republic: Experiences and Processes
The Second Regional Workshop, 15.máj 2006, Viedeň
The Fourth Regional Workshop, 14.-15. marec 2007, Varšava
The Fifth Regional Workshop, 25. september 2007, Bratislava
The Final Workshop, 3 - 4 december 2007, Paríž

Diskusný seminár Inovácie a regióny, Bratislava, 25.2.2008

Správa z diskusného seminára 25.2.2008

Prednášky z diskusného seminára

Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD., PÚ SAV
Výzvy a možnosti.

Ing. Edita Nemcová, PhD., PÚ SAV
Hodnotenie regionálnych inovačných stratégií. Výsledky projektu EUROCOOP.

Ing. Jarmila Paršová, BSK
Inovačná politika Bratislavského samosprávneho kraja.

Ing. Štefan Zajac, CSc., PÚ SAV
Inovačná politika z pohľadu verejnej politiky.

Ing. Vladimír Baláž, DrSc., PÚ SAV
Inovačná politika v SR v kontexte inovačného rozvoja v EÚ.