Výskum / Medzinárodné projekty / Projekt IDARI - 5. RP EÚ

Názov projektu: Inštitucionálne zmeny v agropotravinárstve a v rozvoji vidieka v krajinách strednej a východnej Európy

Integrated Development of Agricultural and Rural Institutions in CEE Countries IDARI

Doba riešenia: 06/2003 - 06/2006

Hlavný riešiteľ: Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD.

Číslo projektu: QLRT-2001-02718

Anotácia Projektu: Projekt IDARI bol zameraný na podporu rozvoja inovácií vo vidieckom rozvoji s hlavným cieľom analyzovať inštitucionálne prostredie v procese transformácie a identifikovať potenciál akcelerácie inovačných programov vidieckeho rozvoja.
IDARI je súčasťou 5. Rámcového programu EÚ, financovaný z programu Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, integrovaný rozvoj vidieckeho prostredia (Sustainable Agriculture and Forestry and Integrated Development of Rural Areas). Účastníkmi projektu sú National University of Galway Írsko, University of Leeds Veľká Británia, Humboldt University Berlín a 10 krajín SVE. Ústrednou myššlienkou bolo spoločne vyvinúť metodiku na sledovanie a podporu vyššie stanovených zámerov a zároveň zakomponovať teoretické poznatky do študijného programu 11 doktorandov z krajín strednej a východnej Európy (SVE), ktorých úlohou bude v rámci ich dizertačnej práce aplikovať tieto poznatky na zvolený modelový región v ich domácej krajine. Doktorandi sú koordinovaní školiacimi pracoviskami v EÚ, ako i v partnerských krajinách SVE. Prognostický ústav SAV sa podieľal na výskumných aktivitách v rámci pracovných kolektívov WP2 a WP3 a je odborným garantom doktorandského štúdia Mgr. Veroniky Chobotovej, doktorandky University of Sussex.

 

Riešitelia:

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD.

Konzultant PhD: Profesor Ing. Felix Hutník, DrSc.

Doktorand: Mgr. Veronika Chobotová

Riešiteľ: RNDr. Lívia Bíziková, PhD.

Technická pomoc: Ing. Eva Chovancová

 

Národní partneri:

Zora-Kalka Paulíniová - fascilitátor pre WP2

Dr. Gabriel Bianchi - Kabinet biologickej a sociálnej komunikácie SAV

OZ Zachráňme Letanovský mlyn

Správa NP Slovenský raj

 

Aktivity:

WP2: LEARNING FOR SOCIO-ECOLOGICAL RESILIENCE AND DIFFUSION OF INNOVATIONS - HLAVNÝ KOORDINÁTOR UNIVERSITY OF LEEDS OD 2006 UNIVERSITY OF SUSSEX

Cieľom prípadovej šštúdie: Promoting Regional Resilience. Rural Tourism in Slovensky Raj National Park realizovanej v rámci úlohy WP2 - Rural tourism and resilience of region (Stagl, 2006) bolo analyzovať socio-ekonomické a environmentálne aspekty rozvoja cestovného ruchu v oblastiach ochrany prírody. Nosnou otázkou projektu bolo v zmysle konceptu socioekonomickej reziliencie (Folke at all., 2003) identifikovať adaptačnú kapacitu regiónov pre zvolené formy cestovného ruchu, teda, či existujúce inšštitucionálne usporiadania zabezpečujú primeranú ochranu prírody a zároveň rozvoj cestovného ruchu, umožňujúci miestnej populácii existovať v dlhodobom udržateľnom stave (či je systém robustný).

Za účelom medzinárodného porovnania bola štúdia v kažždej krajine realizovaná na dvoch územiach ochrany prírody. V jednom s vysokou diverzifikáciou činností CR a v druhom s nízko diferencovanou činnosou. V SR tieto dve oblasti reprezentovali NP Slovenský raj a CHKO Malé Karpaty. Úlohou pod odbornou garanciou Dr. Sigrid Stagl a Mgr. Tatiany Kluvánkovej-Oravskej, PhD. realizovala PhD. študentka Veronika Chobotová za pomoci šštudenta Prírodovedeckej fakulty UK Petra Bausa.

Záverečná správa sa nachádza v časti publikácie.

WP3: SOCIAL CAPITAL, GOVERNANCE AND RURAL INSTITUTIONAL INNOVATIONS - HLAVNÝ KOORDINÁTOR HUMBOLDT UNIVERSITY BERLIN

Rieššiteľský kolektív projektu IDARI sa v rámci výskumnej úlohy WP3 sústredil na skúmanie úlohy spoločenského kapitálu v adaptačnom procese inšštitucionálneho prostredia na príklade plánovania a rozhodovania vidieckeho rozvoja modelového regiónu stredného Spišša. Ústredným predmetom skúmania je mikroregión NP Slovenský raj, ktorý patrí medzi ekonomicky zaostávajúce regióny SR s výrazným dopadom šštrukturálnych zmien, avššak s vysokým potenciálom rozvoja inovačných aktivít predovššetkým cestovného ruchu vo väzbe na NP.

Koncept spoločenského kapitálu je chápaný v kontexte interdisciplinárneho prístupu k skúmaniu spoločenských javov, pre potreby našej štúdie definovaný ako podstata pre tvorbu a rozvoj formálnych a neformálnych vzahov, noriem a pravidiel sociálnej komunikácie, teda inštitúcie (Ostrom 2000, Murray 2005).

V prvej časti roka 2005 projekt IDARI prepracoval metodiku skúmania dopadu inštitucionálnych zmien na rozvoj vidieka, vyvolaných predovšetkým transformáciou a EÚ integráciou. V druhej časti roka sa uskutočnilo otestovanie metodiky vo vybranom regióne a medzinárodné empirické zisovanie (prípadové štúdie) formou riadených rozhovorov v regióne NP Slovenský raj. V závere roka sa spracovali výsledky a publikačné výstupy, zároveò sa výsledky prezentovali 4 príspevkami na medzinárodných konferenciách:

The Ecological Economics Perspective: European Society for Ecological Economics, Lisabon, jún 2005: Prezentované príspevky: Zajíčková, Z.- Kluvánková-Oravská, T.: The Role of Social Capital in Creating Rural Institutional Innovations: The Case of Slovensky Raj National Park;

Chobotová, V.- Stagl, S. - Kluvánková-Oravská, T.: Promoting Rural Tuourism in Slovenský Raj National Park - Aiming for robust social-ecological system;

The 6 th Open Meeting of the Human Dimensions of Global Environmental Change Research Community, University of Bonn, 9-13 October 2005;

Bíziková, L.: Impacts of institutional development on land-use change in transition countries with focus on climate, change; Gender dimension of climate change mitigation and adaptation measures in transition countries.

Organizátorka panelu: Global Environmental Change, Gender, and Human Security

Annual conference of Canadian Society of Agricultural Economics, Victoria, BC, Canada, Apríl 24.-26., 2005: Nijnik, M. - Bíziková, L.: Comparison of carbon sequestration policies in the EU and transition countries.

V roku 2006 autorský kolektív T. Kluvánková-Oravská a V. Chobotová publikovali dva recenzované články (viď publikácie).


MVTS: PODPORA REGIONÁLNEJ REZILIENCIE A INKLÚZIE RÓMSKYCH ŽIEN DO KOMUNITNÉHO ŽIVOTA MIKROREGIÓNU SRNAP POMOCOU PARTICIPAČNÝCH MECHANIZMOV- riešitelia: Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD., RNDr. Lívia Bíziková, PhD.

V rámci podpory prostriedkov SAV programu medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) realizoval riešiteľský kolektív v rokoch 2004-2006 vlastnú štúdiu, zameranú na zmierňovanie chudoby rómskej menšiny žijúcej v oblasti NP Slovenský raj. Nosnou otázkou bola ich integrácia do života regiónu s využitím techník inšštitucionálnej analýzy (meranie spoločenského kapitálu) a participačných prístupov na podporu ich vnútorného procesu sebauvedomenia a inklúzie. V rámci projektu sa v roku 2004 uskutočnili riadené rozhovory a 3 participačné stretnutia. Výsledky sú uvedené v záverečnej správe. V roku 2005 sa výsledky prezentovali na dvoch konferenciách:

The Ecological Economics Perspective: European Society for Ecological Economics, Lisabon, jún 2005: Kluvánková-Oravská, T. at al: Rural Tourism, Resource Use and Poverty. The case of Roma Community in the Slovenský Raj National Park. Science and Governance.

Chudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah slovenskej spoločnosti k chudobe, 14.-16. novembra 2005, Bratislava SÚZA: Kluvánková-Oravská, T.: Inštitucionálne zmeny, úloha spoločenského kapitálu v prístupe k zmieròovaniu chudoby v kontexte trvaloudržateľného rozvoja vidieka SR.

V súčasnosti sa dokončuje vedecká publikácia v zahraničnom impaktovom časopise.


Podpora doktorandského programu:

Mgr. Veronika Chobotová, doktorand na University Leeds, od 2006 University of Sussex, školiteľ Dr. Sigrid Stagl, Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD.
Téma: Trvalo udržateľný a demokratický rozvoj vidieka v NP Slovenský raj.

Cieľom doktorandskej práce je analyzovať súčasný proces rozvoja cestovného ruchu vo väzbe na potreby ochrany NP Slovenský raj. Vychádzajúc z teórie riadenia verejných statkov (Common Pool Resource Theory) predovšetkým teoretického modelu inštitucionálnej analýzy (IAD framework - Ostrom 1994) a participatívnej evaluačnej techniky (multicriteria maping - Sterling 2005) doktorandka V. Chobotová zostavila kombináciu inštitucionálnej analýzy a participačného multikriteriálneho hodnotenia v modelovom regióne NP Slovenský raj.

Práca má významný inovačný prínos v oblasti rozvoja teoretického aparátu inšštitucionálnej analýzy, a to predovšetkým prepojenie inšštitucionálnej analýzy a multikriteriálneho participačného hodnotenia (multicriteria maping), s využitím analytického softvéru. Tento prístup má svoju premiéru v krajinách SVE.

Nemenej dôležitým aspektom je zapojenie účastníkov reálneho života regiónu NP Slovenský raj za účelom využitia ich názorov a preferencií pri formovaní výstupov (alternatívnych scenárov), ale zároveň aj spätné pôsobenie aktivít projektu v praxi regionálneho plánovania a rozhodovania predovšetkým na rozvoj spolupráce a zvyšovanie spoločenského kapitálu komunity. Proces vzájomných interakcií vedeckej práce s praxou regionálneho plánovania, schématicky znázornený v schéme č. 1, prebiehal v regióne NP Slovenský raj v období 2005-2006 pod názvom: Cestovný ruch v oblasti národného parku Slovenský raj. Nové možnosti a riziká.


Publikácie 

Kluvánková-Oravská, T. - Chobotová, V.: Shifting Governance. Managing the Commons: the case of Slovenský Raj National park. Sociológia 2006, Vol. 38, č. 3: str. 221-244

Chobotová, V. - Kluvánková-Oravská, T.: Cestovný ruch v oblasti národného parku Slovenský raj. Nové možžnosti a riziká. Záverečná správa. Bratislava. Prognostický ústav SAV. Október 2006

Kluvánková-Oravská, T. - Chobotová, V.: Shifting Governance in Slovenský Raj National Park. Humboldt University Berlin, Department of Agricultural Economics and Social Sciences, ICAR Discussion Paper 15/2006, p. 28, ISSN 1613-3455 (Printausgabe), http://www.agrar.hu-berlin.de/wisola/fg/ress/icar

Chobotová, V.-Kluvánková, T.: Rural tourism and relisience of regions. Case study analysis - SLOVAKIA. Final report, WP2, Learning for Social-Ecological Resilience and Diffusion of Innovation, 2006

Kluvánková-Oravská, T.: The Role of Social Capital in Governing Common Pool Resources in the Slovenský Raj National park. Bratislava, Prognostický ústav SAV, Pracovný materiál č. 11, 2005

Kluvánková-Oravská, T., Zajíčková, Z.: Hodnotenie životného prostredia v ekonomických teóriách a v praxi. Ekosystémové služby a mimoprodukčné efekty poľnohospodárstva. Bratislava, Prognostický ústav SAV, Pracovný materiál č. 1, 2004, 41 s.

Podpora regionálnej reziliencie a inklúzia rómskych žien do komunitného života mikroregiónu SRNAP pomocou participačných mechanizmov. IDARI, Prípadová štúdia č. 2, WP2. Priebežná správa za rok 2004.

Nijnik, M. & Bizikova L., 2006: Comparison of Carbon Sequestration Policies in the European Union and Transition Countries. CAB International.

Bíziková, L., 2006: The Economic Assessment of the Influence of Property Rights on Management in the Forestry Sector - Theoretical Approach, Journal of Economics, accepted.

video STV2