Výskum / Medzinárodné projekty / Projekt COST A-22

COST A-22 Metódy predvídania – hľadanie nových ciest výskumu budúcnosti

Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 12/2003 – 12/2007

Evidenčné číslo projektu: Cost Action A-22

Koordinátor: Dr. Ted Fuller, Teesside Business School, University of Teesside, Veľká Británia počet spoluriešiteľských organizácií podľa krajín, vrátane SR: 21

Hlavný riešiteľ: Ing. Edita Nemcová, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. Jana Gašparíková, PhD.

Viac informácií o projekte: http://www.costa22.dk

Ciele

Slovensko bolo medzi členov riešiteľského týmu projektu COST A-22 prijaté v júli 2004. Hlavným cieľom projektu bol vývoj vybraných aspektov metód predvídania za účelom ich následnej aplikácie v praxi, pričom hlavná pozornosť je zameraná na technology foresight. Predvídanie (foresight) je tu ponímané vo svojom širokom význame, ktorý je definovaný ako rozdielne spôsoby chápania budúcnosti. Nejde pritom o rozpracovanie všetkých aspektov technology foresight, ale pozornosť sa sústreďuje špecificky na tie, ktoré sú náplňou 4 pracovných skupín pôsobiacich v rámci projektu. Ide o nasledovné pracovné skupiny:

Pracovná skupina 0: definovanie koncepcií;

Pracovná skupina 1: identifikácia zárodkov zmien,

Pracovná skupina 2: integrácia slovných a číselných charakteristík,

Pracovná skupina 3: spolupráca medzi výskumníkmi, rozhodovacími orgánmi a verejnosťou

Publikačná činnosť:

Nemcová, E.: The Slovak Foresight Programme. COST A22 Final Conference 2007. [elektronický zdroj]. Athens: National Technical University of Athens. School of Rural and Surveying Engineering, Dept. of Geography and Regional Planning, 2007. 1 elektronický optický disk (CD-ROM). Súčasťou CD je aj kniha abstraktov v tlačenej verzii

Gašparíková, J.: Is New Economic Research More Qualitative? (Treatment on Forecasting Methods)    roč. 55, č.3 (2007) s. 287 - 296   

V tlači:

Nemcová, E.: Foresight as a Tool of Policy Formulation - the Slovak Foresight Exercise. In: Borch, K,, Dingli S.M. and Jorgensen, M.S., (eEds.) Exploring the Future:. The Role of Interaction in Foresight. Cheltenham: Edward Elgar, pp.238 – 253

 

COST A-22 Foresight Methodologies – Exploring new ways to explore the future

Duration: December 2003 - December 2007

Coordinator: Dr. Ted Fuller, Teesside Business School, University of Teesside, UK

Principal investigator in SR: Ing. Edita Nemcová, PhD.

Working team: PhDr. Jana Gašparíková, PhD.

More at: www.costa22.dk

Project description:

Slovak Republic became member of COST A-22 in 2004. The main objective of the Action was to develop certain aspects of foresight methodology so as to ensure systematic use and optimum benefit. The aim is not methodology development for all aspects of foresight but specifically for the areas covered by following working groups:

Working Group 0: Definition of Concepts

Working Group 1: Identifying Seeds of Change

Working Group 2: Integrating Narratives and Numbers

Working Group 3: Interactions between Researchers, Decision makers, and the Public

Publications:

Nemcová, E.: The Slovak Foresight Programme. COST A22 Final Conference 2007. [elektronický zdroj]. Athens: National Technical University of Athens. School of Rural and Surveying Engineering, Dept. of Geography and Regional Planning, 2007. 1 elektronický optický disk (CD-ROM). Súčasťou CD je aj kniha abstraktov v tlačenej verzii

Gašparíková, J.: Is New Economic Research More Qualitative? (Treatment on Forecasting Methods)    roč. 55, č.3 (2007) s. 287 - 296

In print:

Nemcová, E.: Foresight as a Tool of Policy Formulation - the Slovak Foresight Exercise. In: Borch, K,, Dingli S.M. and Jorgensen, M.S., (eEds.) Exploring the Future:. The Role of Interaction in Foresight. Cheltenham: Edward Elgar, pp.238 – 253