Výskum / Projekty VEGA / Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte výziev

Vega č. 2/0010/14

Názov projektu: Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev

Doba riešenia projektu: 01/2014-12/2017

Anotácia:
Ťažiskom skúmania projektu je koevolúcia inštitucionálnych a technologických zmien a vymedzenie ich vplyvu na vývoj ekonomiky v kontexte európskych výziev. Identifikácia a analýza technologických a inštitucionálnych zmien bude realizovaná v širšom makroekonomickom rámci a bude zahŕňať hodnotenie ich dopadu na dlhodobý ekonomický rast, odvetvovú štruktúru hospodárstva s dôrazom na spracovateľský priemysel, energetiku, inovácie, vývoj na trhu práce, regionálny rozvoj. Zámerom projektu je taktiež preskúmať prepojenie jednotlivých segmentov udržateľného rozvoja v podmienkach slovenskej ekonomiky a začleniť ich do sociálno-ekonomických výziev EÚ. Okrem tradičných foriem merania ekonomického rastu sa projekt zameria aj na jeho alternatívne ukazovatele v duchu nových požiadaviek na meranie sociálno-ekonomického rozvoja v EÚ, najmä v zmysle nepeňažných vyjadrení kvality života.

Vedúci projektu: Ing. Edita Nemcová, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

Spoluriešitelia:
doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc
Ing. Richard Heriban, PhD.
Ing. Martina Chrančoková
Ing. Eduard Nežinský, PhD.
Mgr. Martina Porubčinová, PhD.
Ing. Štefan Sabo, PhD.
Ing. Peter Silanič, PhD.