Číslo projektu
VS/2021/0208
Doba riešenia projektu
09/2021
08/2023
Vedúci projektu
Anotácia

Donor: Projekt je finančne podporený Európskou komisiou v rámci schémy „Employment and Social Innovation - EaSI“, výzva na prekladanie návrhov VS/2021/0208.  

O projekte/ (Anotácia)

I SKILL je výskumný projekt realizovaný medzinárodným konzorciom, ktorý skúma ako môže sociálny dialóg a pracovnoprávne vzťahy napomôcť k zlepšeniu podmienok pre vzdelávanie dospelých v EÚ. Projekt sa zaoberá tým, ako interakcia sociálnych partnerov a pracovnoprávne vzťahy môžu podporiť všeobecné právo na vzdelávanie dospelých a zabezpečiť, aby všetci pracovníci mohli toto právo uplatňovať prostredníctvom prístupu ku kvalitným vzdelávacím príležitostiam v období zelenej a digitálnej tranzície. Projekt poskytne komparatívne poznatky o tom, ako pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg prispievajú k vzdelávaniu dospelých, identifikuje kľúčové mechanizmy, nástroje a úspešné faktory na podporu inkluzívneho a kvalitného vzdelávania dospelých.

Skúmanie sa zameria na právo na vzdelávanie dospelých, otázky prístupu, začlenenia a kvality so zameraním na sektory, ktoré sú dôležité pre digitálny a ekologický prechod, a na rôzne opatrenia a verejné politiky vzdelávania dospelých. Projekt má európsky ako aj národný rozmer, integrovaný prostredníctvom komparatívnej analýzy. Má prierezový sektorový rozmer a zameriava sa na odvetvia, kľúčové pre digitálnu a ekologickú tranzíciu, kde sú zvyšovanie zručností a rekvalifikácia najviac potrebné. Aby sa zvážila rôznorodosť systémov vzdelávania dospelých a rôzne úlohy, ktoré môžu zohrávať sociálni partneri, projekt porovná pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s ohľadom na rôzne politické prístupy k vzdelávaniu dospelých.

Projekt ISKILL pokrýva šesť európskych krajín (Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Slovensko). Analýza na národnej úrovni vyústi do komparatívnej štúdie o pracovnoprávnych vzťahoch a sociálnom dialógu a ich prepojení na príležitosti a bariéry vo vzdelávaní dospelých. Nadnárodný rozmer bude pokrytý cielenou analýzou vybraných sektorov na EÚ úrovni so zameraním na úlohu sociálnych partnerov a inštitúcií na európskej úrovni v oblasti zlepšovania prístupu ku vzdelávaniu dospelých. Projekt sa v rámci národných ako aj nadnárodných štúdií zameria aj na vybrané sektory, ktoré sú „frontrunners“ v oblasti inovácií a zmien v kontexte zelenej a digitálnej tranzície, vrátane automobilového priemyslu či kyberpriemyslu.

Závery a odporúčania budú overené prostredníctvom špecializovaných workshopov. Počas celého projektu budú poznatky šírené niekoľkými aktivitami a v spolupráci s Platformou celoživotného vzdelávania (LLLP) (pridružená organizácia).

Ciele projektu

• Vytvoriť analytický rámec na štúdium toho, ako môžu pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg podporovať inkluzívne a efektívne vzdelávanie dospelých;

• Empiricky posúdiť vzťah medzi charakteristikami pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu a účasťou na vzdelávaní dospelých a výsledkami participácie na vzdelávaní dospelých v EÚ27;

• Preskúmať vývoj rámca verejných politík a úlohu sociálnych partnerov a iných zainteresovaných strán vo vzdelávaní dospelých pre podporu ekologickej a digitálnej tranzície na úrovni EÚ;

• Poskytnúť komparatívnu analýzu rolí, programov a aktérov sociálnych partnerov v oblasti vzdelávania dospelých a výmeny skúseností v kontexte rôznych krajín;

• Identifikovať, za akých podmienok pracovné vzťahy uľahčujú prístup k vzdelávaniu, najmä tým, ktorí majú tendenciu byť vylúčení, a zabezpečiť jeho kvalitu a výsledky;

• Predkladať dôkazy o tom, ako rôzne riadiace štruktúry a opatrenia v oblasti politík ovplyvňujú výsledok činností v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu vo vzdelávaní dospelých;

• Preskúmať úlohu pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu pri podpore rozvoja strategických produkčných reťazcov pri zabezpečení inklúzie vo vzdelávaní dospelých.

Metódy

Šesť partnerov v konzorciu spojí svoje odborné znalosti na zmiešaný výskumný prístup, ktorý zahŕňa diverzifikované národné prípadové štúdie (Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Slovensko) a analýzy na európskej úrovni (úroveň EÚ a EÚ27).  Výskumné činnosti zahŕňajú teoretický výskum, kvantitatívnu analýzu existujúcich reprezentatívnych údajov a kvalitatívnu analýzu primárnych údajov zozbieraných prostredníctvom rozhovorov, okrúhlych stolov a workshopov.

Projektoví partneri

CEPS (Belgicko) (vedúci partner)

Adapt International (Taliansko)

Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV (Slovensko)

HIVA, Catholic University of Leuven (Belgicko)

Institute of Philosophy and Sociology, Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)

University of Southern Denmark (Dánsko)

Aktivity projektu (so zapojením CSPV SAV):

  1. Vytvorenie analytického rámca pre skúmanie príležitostí a prístupov vo vzdelávaní dospelých v kontexte rôznorodých pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu (WP1)
  2. Komparatívna kvantitatívna analýza na EÚ úrovni o vzťahu medzi rámcami sociálneho dialógu a pracovnoprávnych vzťahov a vzdelávaním dospelých (WP2)
  3. Národná štúdia o Slovensku (WP3)
  4. Komparatívna kvalitatívna analýza  (WP4)
  5. Diseminácia a komunikácia s partnermi (WP5)

Plánované výstupy:

Národná správa o Slovensku

Analytický komentár (Policy brief)

Video

Komparatívna správa

Kvantitatívna komparatívna EÚ analýza

I SKILL logo

EU logo