Titulka Populacna prognoza 2040
Rok Vydania
2019
Počet strán
82
Obsah

ISBN:978-80-89398-42-3

Autori:
Branislav Šprocha - INFOSTAT-Výskumné demografické centrum; Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Boris Vaňo - INFOSTAT-Výskumné demografické centrum
Branislav Bleha - Katedra ekonomickej asociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Najnovšia prognóza vývoja obyvateľstva v krajoch a okresoch Slovenska je výsledkom priamej spolupráce Výskumného demografického centra pri INFOSTATe, Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Publikovaná vedecká monografia predstavuje novú a revidovanú prognózu populačného vývoja v krajoch a okresoch Slovenskej republiky do roku 2040.

Publikácia vznikla ako čiastkový výstup z projektu APVV-017-0079 Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach.

Recenzenti:
Pavol Korec - Katedra ekonomickej asociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Pavol Tišliar - Katedra etnológie a muzeológie Filozofická fakulta UK v Bratislave


Publikácia