Pozícia
vedecká pracovníčka
Telefón
+421 903 944 978
Číslo dverí
64
Akademická kvalifikácia
Mgr. Martina Porubčinová, PhD. je vedecká pracovníčka Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Vo svojom výskume sa venuje analýze súvislostí, ktoré sú spojené s vývojom spoločnosti informačného typu, ako je rozvoj digitálnej gramotnosti v medzigeneračnom a socio-demografickom porovnaní, formovanie ľudského kapitálu v podmienkach Industry 4.0 a adaptácia rôznych sociálnych skupín a inovačné zmeny v kontexte informatizácie. Vyštudovala odbor sociológia na Trnavskej univerzite ( 1999) a v roku 2002 ukončila doktorandské štúdium na Prognostickom ústave SAV vo vednom odbore prognostika. Pedagogicky pôsobí na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ( predmety Metódy vedeckej práce, Metódy vedeckého experimentu, Sociológia, Politológia).

Vedúci/vedúca projektov
- VEGA č.2/0010/14 Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev

Člen/Členka projektových tímov:
- VEGA č. 2/0059/10 Štrukturálna adaptácia malej otvorenej ekonomiky.
- VEGA č.2/0010/14 Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev
- Lifelong Learning, Innovation, Growth and Human Capital Tracks in Europe, reserach project of 7th FP EC
- APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku : výročná vedecká konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV).
Oblasti vedeckého záujmu
- Trh práce a ľudský kapitál
- Informačná a digitálna gramotnosť
- Industry 4.0
- Pracovné kompetencie