Číslo projektu
2/0016/11
Doba riešenia projektu
01/2011
12/2014
Zástupca vedúceho projektu
Anotácia

Doba riešenia projektu: 01/2011 - 12/2014 (na PÚ SAV: 01/2011 - 07/2012)

Anotácia projektu:

Projekt sa zameriava na komplexné (socio-ekologické) hodnotenie a prognózy zmien krajiny s ohľadom na významné spoločenské zmeny posledných 20 rokov, najmä demokratizáciu a trhovú ekonomiku. Krajina a spoločnosť sú v kontexte navrhovaného projektu chápané ako systém vzájomne prepojených vzťahov- socio-ekologických systémov. Projekt plánuje využiť inovatívnu interdisciplinárnu metodológiu: inštitucionálnu analýzu pre socio-ekologické systémy, modelovanie s využitím geografických informačných systémov a diaľkového prieskumu zeme. Analýza sa aplikuje na vybrané prípadové štúdie v SR. Očakávaným prínosom je vytvorenie poznatkovej bázy prognózovania zmien v krajine ako nástroja priestorového plánovania. Projekt je spoločným návrhom troch partnerov Centra excelencie pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky SPECTRA+. Nadviaže na existujúcu medzinárodnú spoluprácu riešiteľov predovšetkým EÚ projekty Centra transdisciplinárnych štúdií inštitúcií, evolúcie a politík (CETIP) pri PÚ SAV a partnerov.

Riešiteľský kolektív:

PROGNOSTICKÝ ÚSTAV SAV

Vedúci projektu:

Doc. Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská PhD.

Zástupca za SAV:

Mgr. Veronika Chobotová PhD.

Riešitelia:

Mgr. Urban Kováč, PhD.

Ing. Lenka Slavíková, PhD.
Mgr. Peter Baus

Doktorandi:

Ing Veronika Poklembová
Mgr. Lucia Leváková

Technická pomoc:

Dagmar Livařová

ÚSTAV MANAŽMENTU STU

Prof. Ing, arch Maroš Finka, PhD.

Doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.

Ing. Ľubomír Jamečný

D Ing. Vladimír Ondrejička

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UK

Prof. RNDr. Mária Kozová CSc.

RNDr. Eva Pauditšová PhD.

Doktorandi:

Mgr. Martin Kaczara

Mgr. Mari Shioya

Mgr. Eva Streberová

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie originálnej interdisciplinárnej metodiky hodnotenia a predikcie zmien v krajine vhodnej ako strategický nástroj priestorového plánovania a zvyšovania konkurencieschopnosti rozšírenej EÚ. Čiastkovými cieľmi sú :

(i) Vyvinúť metodiku hodnotenia a predikcie zmien v krajine integrujúcu poznatky relevantných vedeckých disciplín a plánovacích činností.

(ii) Otestovať metodiku na vybraných regiónoch SR reprezentujúcich modelové územia vystavené silnému rozvojovému tlaku (urbanizované a prírodné), až po marginálne degresívne územia.

(iii) Prispieť k integrácii špičkových kapacít slovenskej vedy v oblasti interdisciplinárneho výskumu udržateľného rozvoja a prehĺbiť integráciu s renomovanými pracoviskami v EÚ i USA.

(iv) Zvýšiť participáciu mladých vedeckých pracovníkov na medzinárodnom interdisciplinárnom výskume a prenos poznatkov projektu do vzdelávania II. a III stupňa vysokoškolského štúdia.

 

Aktivity:

Konkrétne ciele, ktoré PÚ SAV riadi:

Predkladaný projekt má ambíciu prekonať tradičné stereotypy výskumu prírodovedných a spoločensko-vedných disciplín vytvorením originálnej interdisciplinárnej metodiky hodnotenia a predikcie zmien v krajine. Projekt je spoločným návrhom troch partnerov Centra excelencie pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky SPECTRA+ (Prognostického ústavu SAV, Ústavu manažmentu STU a Prírodovedeckej fakulty UK). Vychádza z bohatej medzinárodnej spolupráce Centra transdisciplinárnych štúdií inštitúcií, evolúcie a politík (CETIP) pri PÚ SAV. Ambíciou preto je prispieť k rozvoju spolupráce slovenskej vedy v oblasti interdisciplinárneho výskumu trvalo udržateľného rozvoja a prehĺbiť integráciu s renomovanými pracoviskami v EÚ i USA.

Očakávaným výstupom bude komparatívna analýza socio-ekologických faktorov (prírodných a spoločenských) manažmentu krajiny významných ako nástroj priestorového plánovania a bude obsahovať návrhy adaptívneho manažmentu a riadenia. Analýza bude sledovať obdobie 1990 – 2009. Predkladaný projekt plánuje kooperovať s projektom VEGA 2/0018/10 riešeným partnerským pracoviskom SPECTRA + Geografickým ústavom SAV.