Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve


Čítať viac o Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve

Hlavným cieľom projektu je definovať kauzalitu na medzi priestorovou lokalizáciou vrátane podmienok infraštruktúry osídlení marginalizovaných rómskych komunít a priestorovou lokalizáciou pracovných príležitostí. Špecifickým cieľom projektu je identifikovať: i) podmienky v segmente marginalizovanej rómskej populácie vo vybraných troch územiach v znevýhodnených regiónoch vrátane kvalifikačného profilu; ii) lokalizáciu a štruktúru disponibilných pracovných príležitostí v tých istých územiach.

Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja


Čítať viac o Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja

Kohézne politiky sú spojené s rozsiahlymi investíciami, ktorých cieľom má byť vytváranie pracovných miest, riešenie problému zmeny klímy a znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia (Stratégia EÚ 2020). Ich prierezovou prioritou v SR sú marginalizované rómske komunity (MRK). Kľúčovými otázkami je účinnosť aplikovaných prístupov (definovaná ako rozsah, v akom sa podarilo dosiahnúť kvalitatívne zmeny) a ich funkčnosť (definovaná ako rozsah, v akom viedli k výsledkom, ktoré sú v súlade s identifikovanými sociálno-ekonomickými a environmentálnymi problémami).

Dostupnosť energie v závislosti na sociálnej situácii domácností: Sociálne - environmentálne aspekty distribúcie rizík a dopadov a prognózovanie trendov v energetickej chudobe


Čítať viac o Dostupnosť energie v závislosti na sociálnej situácii domácností: Sociálne - environmentálne aspekty distribúcie rizík a dopadov a prognózovanie trendov v energetickej chudobe

Jedným z problémov ludí v riziku chudoby je podiel výdavkov na elektrickú energiu a palivá na celkových výdavkoch domácností a schopnosť platiť za ne. Cena energií a palív rastie - tak v absolútnych hodnotách ako aj v pomere k príjmom a výdavkom. Domácnosti v riziku chudoby často nemajú dosť prostriedkov na investovanie do znižovania spotreby energie a preto paradoxne platia za ňu viac. Priesečníkom je fenomén, ktorý sa zvykne označovať ako palivová, alebo energetická chudoba a s ňou spojené sociálne a environmentálne dopady.