Číslo projektu
2/0168/16 ​
Doba riešenia projektu
01/2016
12/2018
Anotácia

Názov projektu: Dialóg Východu a Západu v 15. storočí z pohľadu performatívnych štúdií. Rekonštrukcia divadelných predstavení na základe dochovaných textových a obrazových prameňov. 

Anotácia: 
O zmysle Florentského koncilu (1439), na ktorom sa stretli predstavitelia Byzancie i Západu sú polemiky, no je isté, že udalosť mala unikátny význam pre dejiny umenia a kultúry. Ako teatrologička sa zameriam na divadelné a paradivadelné javy, ktoré udalosť sprevádzali s cieľom prekonávať jazykové limity divákov a pretaviť obsah diskusie do javiskového obrazu. Divadlo sa tak stalo nástrojom kultúrneho dialógu medzi byzantským svetom a Západom. Usilovalo sa o to neverbálnymi, oboma obradovými kultúrami zdieľanými ikongrafickými prostriedkami. Keďže pre ruských návštevníkov koncilu bol dotyk s divadlom mystérií západného sveta výnimočnou skúsenosťou, jeden z nich (Avramij Suzdaľský) písomne zaznamenal videné, a to sa formou rukopisných odpisov stalo impulzom pre jednu líniu divadelného vývoja. O vizuálnej kultúre spektakulárnych udalostí svedčí aj výtvarné umenie, ktoré umožňuje uvažovať o mizanscénach, scénografickej dispozícii a kostýmovej výpravnosti. Môj zámer je spracovať a reflektovať uvedené skutočnosti.

Vedúci projektu: ​PhDr. Anna Hlaváčová, CSc.​ (individálny výskumný projekt)