Doba riešenia projektu
01/2006
01/2007
Anotácia

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jana Gašparíková, PhD. - progjari@savba.sk

Počet spoluriešiteľských organizácií podľa krajín: 11

ANOTÁCIA PROJEKTU:

Projekt bol realizovaný v rámci Medzinárodného programu Univerzity v Trente, Taliansko a Regional Studies Association vo Varšave a OECD.
Projekt kladie dôraz na rôzne pozadie lokálneho a regionálneho vývoja v jednotlivých transformujúcich sa ekonomikách novo akceptovaných členov EÚ. Tento regionálny a lokálny rozvoj sa koncentruje na rozvoj malých a stredných podnikov v jednotlivých krajinách, medzi nimi aj v rámci Slovenskej republiky. Práve dôraz na regionálny rozvoj ukazuje, že aj v rámci rozširujúcej sa Európy sa stáva stále dôležitejším pochopenie regionálnej diverzifikácie, regionálnej konvergencie a divergencie.
Hlavným cieľom projektu bolo nájdenie východísk z novorealizovanej situácie v zjednotenej Európe (či ide o regionálne konvergencie alebo divergencie v jednotlivých krajinách a takisto akcentovanie lokálneho rozvoja).