Doba riešenia projektu
01/2004
01/2006
Spoluriešitelia
Anotácia

Nové cesty pri realizácii projektov s cezhraničným pôsobením na životné prostredie

Projekt realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg - Rakúsko-Slovensko a financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Viac na: www.espoo-ce.org/at-sk/sk

ANOTÁCIA PROJEKTU:

Realizácia cieľov s cezhraničnými dopadmi na životné prostredie, ako napr. cestné a železničné projekty, zriaďovanie nákupných stredísk, umiestňovanie nových podnikov, energetických zariadení, zariadení pre recykláciu odpadov či stavieb mostov vyžaduje nadnárodnú účasť verejnosti ako dôležitý nástroj plánovania. Prostredníctvom Espoo – a Aarhuského dohovoru, ktoré platia v celej Európskej únii, sú dané nové cesty realizácie cezhraničných projektov. Súčinnosť všetkých zúčastnených je preto potrebné odznova utvárať zlepšením koordinácie, uvedomením a transparentnosťou.

Partneri projektu v Rakúsku:

Amt der NÖ Landesregierung - Abt. Umweltrecht, RU4
Landhausplatz 1, Haus 16; A-3109 St. Pölten
Dr. Gottfried Krasa - Leiter der Abt. Umweltrecht, RU4
Dipl.- Ing. Manuela Maurer

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt.
Anlagenbezogener Umweltschutz V/1
Stubenbastei 5, A - 1011 Wien
Dr. Waltraud Petek - Leiterin der Abt. V/1
Dr. Christian Baumgartner

NÖ Umweltanwaltschaft
Wienerstraße 54, Tor zum Landhaus; A - 3109 St. Pölten
Univ. Prof. Dr. Harald Rossmann - NÖ Umweltanwalt

Wiener Umweltanwaltschaft
Muthgasse 62, A - 1190 Wien
Dr. Andrea Schnattinger - Wiener Umweltanwältin

Umweltanwalt des Burgenlandes
Ing. Hans Sylvester-Straße 7, A - 7000 Eisenstadt
Mag. Hermann Frühstück - Bgld. Umweltanwalt

Amt der NÖ Landesregierung - Abt. Umwelttechnik, BD4
Landhausplatz1, Haus 13; A-3109 St. Pölten
Dipl.-Ing. Friedrich Rauter - Leiter der Abt. Umwelttechnik, BD4

Amt der BGLD-Landesregierung – Abt. Anlagenrecht, Umweltschutz u. Verkehr
Europaplatz 1, A – 7000 Eisenstadt
WHR Mag. Dr. Anton Hombauer – Leiter der Abt.

Partneri projektu na Slovensku:

Prognostický ústav SAV
Šancová 56
811 05 Bratislava
Slovenská akadémia vied
Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD.

Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV
Dúbravská cesta 9
813 64 Bratislava
PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.

Inštitút pre štrukturálnu politiku, n.p.o.
Čsl. parašutistov 21
831 03 Bratislava

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava
Ing. Viera Husková
Ing. Milan Luciak

Ciele projektu

Vytvorenie diskusnej platformy prístupnej všetkým účastníkom a hľadanie riešení, ktoré by umožňovali realizovať v budúcnosti projekty s cezhraničným pôsobením na životné prostredie v zmysle spoločnej kultúry účasti.

Hlavným výsledkom projektu bolo vytvorenie PROTOKOLU o pravidlách o cezhraničnej Rakúsko – Slovenskej spolupráci, ratifikovaný reprezentantmi oboch krajín.

Projekt prebiehal na 5 stretnutiach zameraných na tieto cieľové skupiny:
- úradníci zainteresovaných štátnych správ, poverení (medzinárodným) ekologickým právom, miestnym, regionálnym alebo nadregionálnym plánovaním, hodnotením vplyvov na životné prostredie a účasti verejnosti,
- projektanti,
- moderátori, mediátori, moderátori Agend 21,
- zástupcovia verejnosti,
- mimovládne organizácie,
- politici,
- vedci.