Titulka OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj – OECD publikovala každoročnú správu o migrácii vo svete. Na príprave správy participovala naša kolegyňa Ľubica Gajdošová ako národná korešpondentka za Slovenskú republiku.

INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK 2020 - Medzinárodný výhľad migrácie, 2020: analyzuje nedávny vývoj v oblasti migračných pohybov a politík v krajinách OECD a v niektorých nečlenských krajinách a skúma vývoj výsledkov prisťahovalcov v krajinách OECD na trhu práce.

Táto publikácia predstavuje 44. správu systému kontinuálneho podávania správ OECD o migrácii. Správa je rozdelená do štyroch kapitol a štatistickej prílohy. Vydanie 2020 je kolektívnou prácou pracovníkov divízie medzinárodnej migrácie v rámci riaditeľstva pre zamestnanosť, prácu a sociálnych vecí, s tým, že na prílohe sa podieľali národní korešpondenti z krajín OECD.

Kapitola 1 poskytuje široký prehľad nedávnych trendov v medzinárodných migračných tokoch a politikách do prvých mesiacov roku 2020 a vplyvu pandémie COVID-19 na medzinárodné pohyby.

Kapitola 2 sa podrobne zameriava na situáciu v zamestnanosti imigrantov a zdôrazňuje hlavné zmeny v politikách, ktoré podporujú integráciu prisťahovalcov a ich detí. Konštatuje o i., že   legislatívne zmeny v Slovenskej republike (január 2019) zefektívnili systém upravujúci vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, najmä v profesiách so zisteným nedostatkom pracovníkov; zoznam nedostatkových profesií sa aktualizuje štvrťročne.

Kapitola 3 poskytuje komplexný komparatívny prehľad o prítomnosti migrantov v rôznych odvetviach v krajinách OECD. Ukazuje, že migrácia má sektorové dôsledky, či už sú zámerné alebo nie.

Kapitola 4 predstavuje stručné poznámky a štatistické údaje týkajúce sa vývoja medzinárodných migračných pohybov a politík v krajinách OECD za posledné roky.

Štatistická príloha obsahuje široký výber najnovších a historických štatistík o migračných tokoch, žiadostiach o azyl, populáciách cudzincov a rodených cudzincov a naturalizáciách. Väčšinu údajov publikovaných v tejto prílohe poskytli národní korešpondenti OECD, za SR Ľubica Gajdošová z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, Prognostického ústavu.

Publikáciu je možné zakúpiť alebo čítať na stránke:

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2020_ec98f531-en