Číslo projektu
26240120002
Doba riešenia projektu
05/2009
04/2011
Anotácia

Základné informácie o projekte

Názov: Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky (SPECTRA+)
Číslo projektu: 26240120002
Financovanie projektu: ERDF, OP Výskum a vývoj
Kód výzvy projektu: OPVaV-2008/4.1/01-SORO
Trvanie projektu: máj 2009 – apríl 2011
Objem financií: 1 340 554,53 eur
Dopytovo orientovaný projekt
Hlavný riešiteľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Partneri projektu: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Prognostický ústav SAV v Bratislave, Geografický ústav SAV v Bratislave

Filozofia projektu

Aktuálny vývoj sídelnej infraštruktúry v SR je výraznou mierou ovplyvňovaný transformačnými procesmi od industriálnej k znalostne založenej spoločnosti. Tieto procesy rozhodujúcou mierou pretvárajú aj vzťah priestorovo plánovacích aktivít a zabezpečenia sociálnej rovnosti. Na jednej strane ide o zmenu kvality v disponibilite rozhodujúcich ekonomických zdrojov a ich prístupnosti. Týmito zdrojmi sa stávajú informácie a ich distribúcia nie je viazaná na fyzické štruktúry a polohové charakteristiky zdroja a užívateľa. Znamená to sprístupnenie rozhodujúceho zdroja ekonomického rozvoja nezávisle na polohe v priestore avšak závisle na rozvoji príslušnej infraštruktúry a gramotnosti, ktoré sú priamo viazané na realizáciu cieľavedomých plánovacích aktivít. Okrem uvoľnenia priestorových väzieb znamenajú tieto procesy vznik nových časopriestorových štruktúr ovládajúcich životný rytmus sídiel. Tieto nové časopriestorové štruktúry menia podmienky dostupnosti nielen pracovného miesta, vzdelávacích a voľnočasových aktivít ale aj sociálnych a iných služieb. Rozdielna efektivita a dostupnosť týchto aktivít je závislá v oveľa menšej miere od technologicko-prevádzkových parametrov ale v oveľa väčšej miere od organzačno-prevádzkových parametrov, ktoré sú ovplyvniteľné práve efektívnymi plánovacími aktivitami.

Projekt má za cieľ podporiť dobudovaním vedeckej infraštruktúry výskumné aktivity zamerané na optimalizáciu infraštruktúry osídlenia tvoriaceho životné prostredie spoločnosti, priestorovú optimalizáciu ekonomických aktivít z hľadiska udržateľnosti rozvoja krajiny a tvorbu životného mikroprostredia človeka. Projekt vytvára organizačnú a technicko-technologickú platformu na báze dobudovania a integrácie technicko-technologických a predovšetkým vedeckých kapacít a poznatkov technických, prírodovedných, sociálnych a ekonomických vied pre optimalizáciu sídelnej infraštruktúry a harmonizáciu aktivít sídlenia – produkčných, zotavenostných, komunikačných aktivít a aktivít bývania s prírodným prostredím a pre udržateľné využitie prírodných zdrojov vrátane krajinného priestoru reflektujúc hodnotové systémy, nároky a možnosti znalostne založenej spoločnosti.

Strategický cieľ

Posilnenie a synergia špičkových vedeckých kapacít Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pre optimalizáciu udržateľného priestorového rozvoja osídlenia a sociálno-ekonomických aktivít informačnej spoločnosti

Špecifické ciele

 1. Podpora synergie špičkových vedeckých kapacít BSK pre tvorbu a transfer know how vo vednom odbore „Priestorové plánovanie“ a praxi rozvoja sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky
 2. Využitie potenciálu SPECTRA Centra excelencie EU pre európsku integráciou špičkových pracovísk BSK združených v Centre SPECTRA+ pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky
 3. Podpora konkurencieschopnosti BSK dobudovaním kapacít Centra SPECTRA+ ako centra výskumu v oblasti riadenia udržateľného priestorového rozvoja a sídelnej infraštruktúry informačnej spoločnosti
 4. Podpora konkurencieschopnosti Centra SPECTRA+ dobudovaním priestorových podmienok a podporných informačných systémov jeho pracovísk

Aktivity projektu sú zamerané na

 • otvorenie nových možností pre vedeckú prácu a integráciu vedeckých pracovísk BSK v rámci európskeho výskumného priestoru
 • posilnenie synergie špičkových pracovísk BSK v Centre SPECTRA+ pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky
 • rozšírenie komplexnosti poskytovaného know-how, jeho ekektívnejšie využitie v praxi sídelného rozvoja, zvýšenie ľudského potenciálu, skvalitnenie vybavenia a zvýšenie konkurencieschopnosti pracovísk Centra SPECTRA+
 • zvýšenie efektívnosti investícií do vedeckej infraštruktúry jej integráciou s existujúcou infraštruktúru pracovísk a zdielaným využitím v rámci Centra SPECTRA+
 • rozšírenie medzinárodnej spolupráce pracovísk BSK ich integráciou v rámci európskej siete SPA-CE.net a medzinárodných vedeckých programov

Projekt podporuje rozvoj infraštruktúry pre výskum vyplývajúci z Princípov udržateľného priestorového rozvoja na európskom kontinente a Územnej agendy EU zameraný na získanie know how pre priestorový rozvoj založený na vyváženej priestorovej štruktúre a zhodnocujúc špecifiká priestoru EU – diverzitu a regionálnu identitu v cieľavedomom manažmente kultúrneho a prírodného dedičstva, integrujúc rozvojové aspekty (reštrukturalizácia, posilnenie štrukturálne slabších území, územnej kohézie EU), aspekty vyváženosti (rovnosť podmienok pre život a prácu) a aspekty ochrany (ochrana, vytvorenie, zosieťovanie vyváženého systému neurbanizovaných priestorov a zdravé prostredie pre obyv.)

Projekt sa opiera o

 • vysokokvalitný vedecký potenciál jednotlivých pracovísk
 • vysokú mieru previazanosti základného, aplikovaného výskumu a vzdelávania
 • vysokú priestorovú koncentráciu vedeckých kapacít pre výskum v predmetnej oblasti v BSK
 • široké skúsenosti so zapojením do zahraničných projektov vrátane získavania a využitia zdrojov pre financovanie výskumu zo zahraničia
 • koncentráciu know how a jedinečného poznania v oblasti priestorového rozvoja a krajinného priestoru SR
 • existujúce inštitucionalizované i neformálne štruktúry medzinárodnej spolupráce
 • integráciu pracovísk do expertných štruktúr transferu know how do riadiacej sféry

Jedným z očakávaných výsledkov projektov je zlepšenie šancí zúčastnených pracovísk uspieť v nasledujúcich výzvach medzinárodných programov na podporu vedy a výskumu v oblasti priestorového rozvoja a priestorového plánovnia a osobitne v problematike rozvoja sídlenej infraštruktúry a priestorovej optimalizácie ekonomických činností.